Erfenissen

Duitsland

Inhoud aangereikt door
Duitsland

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

- Arrondissementsrechtbank (Landgericht)

- Hogere arrondissementsrechtbank (Oberlandesgericht)

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Verder rechtsmiddel

- Federaal gerechtshof (Bundesgerichtshof)

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

  • Kantongerecht (Amtsgericht)
  • Baden-Württemberg: notariaat (Amtsnotariat)

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

- Hogere arrondissementsrechtbank (Oberlandesgericht)

Het rechtsmiddel moet worden ingesteld binnen een maand nadat de beslissing ter kennis is gebracht van de persoon die het rechtsmiddel mag instellen. Indien die persoon zijn gewone verblijfplaats in het buitenland heeft, bedraagt deze termijn twee maanden. Het rechtsmiddel moet schriftelijk worden ingesteld of in de vorm van een mondelinge verklaring die bij de rechtbank schriftelijk wordt vastgelegd en kan zowel op juridische als op feitelijke vragen betrekking hebben. Het rechtsmiddel wordt automatisch doorgestuurd naar de hogere regionale rechtbank. De hogere regionale rechtbank doet zelf uitspraak over de zaak of verwijst de zaak terug naar de lagere rechtbank, met de opdracht daarover uitspraak te doen rekening houdend met het advies van de hogere regionale rechtbank.

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

N.v.t.

Laatste update: 08/07/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.