Erfenissen

Letland

Inhoud aangereikt door
Letland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Letland

Familierecht — erfopvolging


*verplichte invoer

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

Een beslissing van een buitenlands gerecht die uitvoerbaar is in het land waar zij is gegeven, is uitvoerbaar in Letland zodra zij in Letland is erkend volgens de geldende procedure.

Tenzij in de relevante verdragen en regelingen anders is bepaald, is de procedure ter zekerstelling van een verklaring van uitvoerbaarheid als bedoeld in Verordening (EU) nr. 650/2012 vastgesteld in hoofdstuk 77 van de wet op de burgerlijke rechtsvordering (Civilprocesa likums), dat betrekking heeft op de erkenning van beslissingen van buitenlandse gerechten. De gerechten die bevoegd zijn voor het behandelen van verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, zijn derhalve de districtsrechtbanken en de gemeentelijke rechtbanken (rajona (pilsētas) tiesa) van de plaats waar de beslissing moet worden ten uitvoer gelegd of van de opgegeven woonplaats van de verweerder, of, bij gebreke van een dergelijke woonplaats, de werkelijke verblijfplaats of de maatschappelijke zetel van de verweerder.

Een beslissing van de districtsrechtbank of de gemeentelijke rechtbank houdende erkenning of weigering van de erkenning van een beslissing van een buitenlands gerecht kan worden aangevochten door een aanvullende klacht (blakus sūdzība) in te dienen bij de regionale rechtbank (apgabaltiesa), en de beslissing van de regionale rechtbank kan worden aangevochten door een aanvullende klacht in te dienen bij het Hooggerechtshof (Augstākā tiesa).

Een lijst van districtsrechtbanken of gemeentelijke rechtbanken vindt u hier: Portal Letse gerechten

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Een beslissing van de districtsrechtbank of de gemeentelijke rechtbank houdende erkenning of weigering van de erkenning van een beslissing van een buitenlands gerecht kan worden aangevochten door een aanvullende klacht in te dienen bij de regionale rechtbank, en de beslissing van de regionale rechtbank kan worden aangevochten door een aanvullende klacht in te dienen bij het Hooggerechtshof.

Een partij in de zaak die haar opgegeven woonplaats of, bij gebreke daarvan, haar werkelijke woonplaats of maatschappelijke zetel in Letland heeft, kan een aanvullende klacht indienen binnen dertig dagen na ontvangst van een kopie van de beslissing; een partij in de zaak die haar opgegeven woonplaats of haar werkelijke woonplaats of maatschappelijke zetel niet in Letland heeft, kan een aanvullende klacht indienen binnen zestig dagen na ontvangst van een kopie van de beslissing.

Een lijst van Letse gerechten vindt u hier: Portal Letse gerechten

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

Wanneer Letland op grond van de artikelen 4, 7, 10 en 11 van Verordening (EU) nr. 650/2012 bevoegd is voor een grensoverschrijdende erfopvolging, kan elke beëdigde notaris een Europese erfrechtverklaring afgeven (zvērināts notārs).

Een lijst van Letse beëdigde notarissen vindt u hier: website van notarissen

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Op verzoek van een belanghebbende partij kan de beëdigde notaris die de Europese erfrechtverklaring heeft opgesteld, deze overeenkomstig artikel 71 van Verordening (EU) nr. 650/2012 corrigeren, wijzigen of intrekken, en kan hij overeenkomstig artikel 73 van de verordening ook de rechtsgevolgen van de erfrechtverklaring schorsen.

Daartoe dient de notaris een notariële akte (notariāls akts) op te stellen houdende correctie, wijziging of intrekking van de erfrechtverklaring, en dient hij onverwijld alle personen aan wie gewaarmerkte afschriften van de erfrechtverklaring of uittreksels van de erfrechtverklaring zijn afgegeven, daarvan in kennis te stellen.

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

Conform artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 650/2012 en artikel 3241 van de notariswet (Notariāta likums) zal een notaris die een grensoverschrijdende erfopvolging behandelt, de regels van de notariswet toepassen, tenzij anders is bepaald in het recht van de Europese Unie, dat rechtstreeks toepasselijk is in Letland.

Een verzoek inzake erfopvolging (mantošanas iesniegums) moet worden ingediend bij een notaris die zijn beroep uitoefent in het in artikel 252 van de notariswet bedoelde gebied. Indien de laatst opgegeven verblijfplaats van de overledene of de plaats waar de nalatenschap, of het grootste deel daarvan, zich bevindt echter niet bekend is, kan het verzoek worden ingediend bij om het even welke beëdigde notaris.

De procedure ter zekerstelling van een verklaring van uitvoerbaarheid van een beslissing moet worden ingesteld bij de districtsrechtbank of de gemeentelijke rechtbank.

Een lijst van Letse beëdigde notarissen vindt u hier: website van notarissen

Laatste update: 05/06/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.