Erfenissen

Litouwen

Inhoud aangereikt door
Litouwen

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

Hof van beroep van Litouwen (Lietuvos apeliacinis teismas)

Adres: Gedimino pr. 40/1, LT-01503 Vilnius, Republiek Litouwen

Tel.: (+370 70) 663 685

Fax: (+370 70) 663 060

E-mail: apeliacinis@apeliacinis.lt, apeliacinis@teismas.lt

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Hooggerechtshof van Litouwen (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

Adres: Gynėjų g. 6, LT-01109 Vilnius, Republiek Litouwen
Tel.: (+370 5) 2 616 466
Fax: (+370 5) 2 616 813
E-mail: lat@teismas.lt

Een cassatieberoep moet overeenkomstig de nationale procedureregels worden ingesteld bij het hof van cassatie. Volgens het Litouwse wetboek van burgerlijke rechtsvordering is cassatie alleen mogelijk in de volgende gevallen: 1) in geval van een inbreuk op materiële of procedurele rechtsregels die van fundamenteel belang zijn voor de uniforme uitlegging en toepassing van het recht, voor zover deze inbreuk kan leiden tot een onrechtmatige beslissing (beschikking); 2) indien de rechter in de bestreden beslissing (beschikking) afwijkt van de rechtspraak van het hooggerechtshof van Litouwen; 3) indien de rechtspraak van het hooggerechtshof van Litouwen over de betrokken rechtsvraag niet uniform is. Het hof van cassatie onderzoekt de bestreden beslissingen en/of beschikkingen enkel vanuit het oogpunt van de toepassing van het recht en binnen de grenzen van het cassatieberoep.

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

De verklaring wordt afgegeven door een notaris op de plaats van het openvallen van de nalatenschap. Het ambtsgebied van notarissen inzake nalatenschappen wordt vastgesteld door de minister van Justitie van de Republiek Litouwen.

Een regelmatig bijgewerkte lijst van notarissen en relevante informatie over hun contactgegevens en hun ambtsgebied inzake nalatenschappen, is te vinden op: https://notarurumai.lt/notarai/pagal-darbuotojus.

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Bezwaar kan worden ingesteld bij de districtsrechtbank (apylinkės teismas) van de standplaats van de notaris.

Overeenkomstig de bepalingen van de Litouwse notariswet (Lietuvos Respublikos notariato įstatymas) kan een belanghebbende partij die een notariële akte of de weigering om een notariële akte op te stellen als onwettig beschouwt, bezwaar instellen bij de rechtbank van de standplaats van de notaris. Overeenkomstig het Litouwse wetboek van burgerlijke rechtsvordering staat het ontbreken van een dergelijk bezwaar er niet aan in de weg dat een zaak bij een rechtbank aanhangig wordt gemaakt om vergoeding te vorderen van de schade die is veroorzaakt door onrechtmatige handelingen van de notaris. Een bezwaar tegen een notariële akte kan worden ingesteld binnen twintig dagen na de datum waarop de eiser kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van de opstelling van de betwiste akte of van de weigering om deze op te stellen, en in elk geval niet later dan negentig dagen na de opstelling van de betwiste akte. Geschillen met betrekking tot notariële akten worden beslecht door middel van een beschikking. Wanneer het bezwaar wordt toegewezen, verklaart de rechtbank de betwiste notariële akte nietig of gelast zij de notaris een notariële akte op te stellen. Tegen een beschikking van de rechtbank met betrekking tot notariële akten kan afzonderlijk beroep worden ingesteld bij het gerecht dat bevoegd is van het beroep kennis te nemen.

Contactgegevens van de districtsrechtbanken

Laatste update: 07/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.