Erfenissen

Nederland

Inhoud aangereikt door
Nederland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Nederland

Familierecht — erfopvolging


*verplichte invoer

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

De voorzieningenrechter van de rechtbank.

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Beroep in cassatie. De feiten in een zaak worden door de Hoge Raad niet opnieuw onderzocht. De Hoge Raad baseert zich op de feiten zoals die zijn vastgesteld door de rechter in hoger beroep (in deze procedure de rechtbank). De Hoge Raad toetst of de rechtbank in zijn uitspraak het recht juist heeft geïnterpreteerd en toegepast en of de betreffende uitspraak voldoende en begrijpelijk is gemotiveerd. De cassatieprocedure is erop gericht de rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming te bevorderen en te verzekeren.

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

Een notaris. Bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) kan informatie worden ingewonnen over de contactgegevens van notarissen met specifieke expertise.

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Tel: +31 70 3307111
Fax: +31 70 3602861
E-mail: info@knb.nl
Postbus 16020, 2500 BA Den Haag
Bezoekadres: Spui 184, 2511 BW Den Haag

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

De kantonrechter. De procedure vangt aan door middel van het indienen van een verzoek. De rechtbank roept eventuele belanghebbenden op. Belanghebbenden kunnen tot aanvang van de behandeling van het verzoek, of met toestemming van de rechter in de loop van de behandeling, een verweerschrift indienen. Ook kunnen zij op de mondelinge behandeling van de zaak mondeling verweer voeren tegen het verzoek. De rechter bepaalt na afloop van de behandeling van de zaak de dag waarop hij uitspraak zal doen.

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

In Nederland bestaat geen autoriteit als bedoeld in artikel 3 lid 2 van de verordening.

Laatste update: 13/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.