Erfenissen

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

Wat artikel 45, lid 1, betreft, zijn de volgende gerechten bevoegd om zich uit te spreken over verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid: de lokale afdelingen met algemene bevoegdheid (Juízos de Competência Genérica) of, in voorkomend geval, de lokale afdelingen voor civiele zaken (Juízos Locais Cíveis) van de bevoegde districtsgerechten (eerste aanleg) (Tribunal de Comarca (1ª Instância)).

Wat artikel 50, lid 2, betreft, worden rechtsmiddelen tegen die beslissingen behandeld door de hoven van beroep (Tribunais da Relação).

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Wat artikel 51 betreft, kan tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing alleen beroep over een rechtsvraag (Recurso de revista) worden ingesteld bij het hooggerechtshof (Supremo Tribunal de Justiça).

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

De autoriteiten die bevoegd zijn tot afgifte van de Europese erfrechtverklaring zijn de registerhouders (conservadores), namelijk de personen die bevoegd zijn op het gebied van vereenvoudigde erfrechtprocedures, conform de artikelen 210A tot en met 210R van het wetboek inzake burgerlijke stand (Código do Registo Civil), zoals laatstelijk gewijzigd.

De lijst van registratiekantoren (conservatórias) waar een Europese erfrechtverklaring kan worden afgegeven, kan worden geraadpleegd op: http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Wat artikel 72 betreft, worden rechtsmiddelen tegen de door de registerhouders genomen beslissingen behandeld door de lokale afdelingen met algemene bevoegdheid of, in voorkomend geval, de lokale afdelingen voor civiele zaken van het districtsgerecht (eerste aanleg) in het rechtsgebied waarvan het betrokken registratiekantoor is gevestigd.

Binnen 15 dagen na de kennisgeving van de beslissing moet de verzoeker bij het desbetreffende registratiekantoor een aan de betrokken rechter gericht beroepschrift indienen, samen met de documenten die hij wil indienen, conform de artikelen 286 en 288 van het wetboek inzake burgerlijke stand, zoals laatstelijk gewijzigd.

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

Wat artikel 3, lid 2, betreft, hebben naast de gerechten, ook de notarissen bevoegdheid op het gebied van erfrechtzaken en vervullen notarissen rechterlijke functies.

Notarissen zijn bevoegd om alle documenten op te stellen in het kader van de inventarisprocedures en om na het overlijden van de erflater erfrechtverklaringen af te geven aan rechthebbenden, conform het nieuwe rechtskader betreffende inventarisprocedures, dat is vastgesteld bij wet nr. 23/2013 van 5 maart 2013, zoals laatstelijk gewijzigd, en in werking is getreden op grond van uitvoeringsbesluit nr. 278/2013 van 26 augustus 2013, zoals laatstelijk gewijzigd, met uitzondering van de gevallen waarin de partijen worden doorverwezen naar de gebruikelijke juridische procedures.

Laatste update: 04/10/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.