Erfenissen

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Roemenië

Familierecht — erfopvolging


*verplichte invoer

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

In Roemenië zijn de gerechten bevoegd voor de behandeling van verzoeken om erkenning/verklaringen van uitvoerbaarheid (exequatur) (artikel 95, lid 1, en artikel 1098 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). De hoven van beroep (curţi de apel) zijn bevoegd voor de behandeling van rechtsmiddelen tegen beslissingen betreffende erkenning/verklaringen van uitvoerbaarheid (exequatur) (artikel 96, lid 2, van Wet nr. 134/2010 betreffende het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Hoger beroep bij het Hof van Cassatie en Justitie (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (artikel 97, lid 1, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)

Adres van het Hof van Cassatie en Justitie: Strada Batiștei nr. 25, Sector 2, Boekarest (postcode: 020934).

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

Notaris of gerecht.

Artikel I septies van Wet nr. 206/2016 tot aanvulling van Nooddecreet nr. 119/2006 inzake maatregelen die nodig zijn voor de toepassing van bepaalde communautaire verordeningen vanaf de datum van toetreding van Roemenië tot de EU, en tot wijziging en aanvulling van Wet nr. 36/1995 betreffende notarissen en notariële activiteiten bepaalt:

“De Europese erfrechtverklaring wordt afgegeven overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk VI van Verordening (EU) nr. 650/2012, op verzoek van een van de in artikel 63, lid 1, van de verordening bedoelde personen, door de notaris die de erfrechtverklaring heeft afgegeven of in wiens archieven deze wordt bewaard. Als de archieven van de notaris die de erfrechtverklaring naar Roemeens recht afgeeft, worden bewaard door de kamer van notarissen, wordt de Europese erfrechtverklaring afgegeven door de notaris die daartoe door de voorzitter van het directiecomité van de kamer wordt aangewezen.” (artikel 3, lid 1, van Wet nr. 206/2016).

De namen en contactgegevens van de notariskantoren zijn te vinden op de website van de Roemeense Nationale Unie van Notarissen (Uniúne Naționale a Notarilor Publici din România): http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro

Als de hoedanigheid van de erfgenaam, de samenstelling van de nalatenschap en/of de omvang van de erfrechten en -plichten van de erfgenamen bij een rechterlijke beslissing zijn bepaald, wordt de Europese erfrechtverklaring afgegeven door het gerecht dat die beslissing heeft gegeven.

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Bezwaren die zijn ingesteld op grond van artikel 72 van Verordening (EU) nr. 650/2012, worden behandeld door het gerecht dat de Europese erfrechtverklaring heeft afgegeven, gecorrigeerd, gewijzigd of ingetrokken, of de rechtsgevolgen ervan heeft geschorst, of, in voorkomend geval, door het gerecht van eerste aanleg binnen de jurisdictie waarvan de notaris die de Europese erfrechtverklaring heeft afgegeven, zijn standplaats heeft. Tegen de beslissing op het bezwaar kan slechts één enkel rechtsmiddel worden ingesteld. (artikel I septies, artikel 5, lid 1, van Wet nr. 206/2016).

Verzoeken om correctie, wijziging of intrekking van de Europese erfrechtverklaring vallen onder de bevoegdheid van de afgevende notaris of het gerecht van afgifte, naargelang van het geval (artikel I septies, artikel 5, lid 1, van Wet nr. 206/2016).

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

Niet van toepassing.

Laatste update: 16/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.