Erfenissen

Slovenië

Inhoud aangereikt door
Slovenië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Slovenië

Familierecht — erfopvolging


*verplichte invoer

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

De districtsrechtbanken (okrožna sodišča) zijn bevoegd voor het behandelen van verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid, conform artikel 45, lid 1.

Een lijst van districtsrechtbanken vindt u hier.

De districtsrechtbanken zijn bevoegd voor het behandelen van rechtsmiddelen tegen beslissingen over dergelijke verzoeken, conform artikel 50, lid 2.

Een lijst van districtsrechtbanken vindt u hier.

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Een partij kan een rechtsmiddel (pritožba) instellen tegen een door de districtsrechtbank gegeven beslissing over een bezwaar tegen een verklaring van uitvoerbaarheid. Een dergelijk rechtsmiddel moet worden ingesteld binnen 30 dagen na de betekening of kennisgeving van de bestreden beslissing. Het rechtsmiddel moet worden ingesteld bij de districtsrechtbank, die het vervolgens doorstuurt naar het hooggerechtshof van de Republiek Slovenië (Vrhovno sodišče Republike Slovenije). Het rechtsmiddel wordt betekend of ter kennis gebracht aan de wederpartij, die binnen 30 dagen moet reageren. Het hooggerechtshof neemt een beslissing over het rechtsmiddel.

Vrhovno sodišče RS
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

Tel.: (01) 366 44 44
Fax.: (01) 366 43 01
E-mail: urad.vsrs@sodisce.si

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

De Europese erfrechtverklaring wordt afgegeven door de lokale rechtbank (okrajno sodišče), die een beslissing geeft in het kader van een erfrechtprocedure.

Een lijst van lokale rechtbanken vindt u hier.

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Eenieder die gerechtigd is een Europese erfrechtverklaring aan te vragen, kan een rechtsmiddel instellen tegen de volgende beslissingen: een rechterlijke beslissing over een aanvraag van een Europese erfrechtverklaring; een beslissing tot correctie van een Europese erfrechtverklaring; een beslissing tot wijziging van een Europese erfrechtverklaring; een beslissing tot intrekking van een Europese erfrechtverklaring. Het rechtsmiddel moet worden ingesteld in het kader van de erfrechtprocedure, d.w.z. bij het gerecht dat de beslissing inzake erfopvolging heeft gegeven, binnen 30 dagen na de betekening of kennisgeving van die beslissing. Het rechtsmiddel heeft geen schorsende werking op de uitvoering van de beslissing.

Het gerecht waarbij het rechtsmiddel is ingesteld, kan zijn eerdere beslissing alleen wijzigen of intrekken door een nieuwe beslissing te geven. Indien het dat niet doet, verwijst het het rechtsmiddel, met het oog op een beslissing, naar een hoger gerecht (višje sodišče).

Een lijst van hogere gerechten vindt u hier.

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

In de Republiek Slovenië behoort erfopvolging tot de exclusieve bevoegdheid van de gerechten, d.w.z. dat er geen andere autoriteiten en juridische beroepsbeoefenaren in de zin van artikel 3, lid 2, zijn die op het gebied van erfopvolging rechterlijke functies vervullen of handelen krachtens volmacht van, of onder toezicht van, een gerechtelijke autoriteit.

Laatste update: 06/06/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.