Erfenissen

Spanje

Inhoud aangereikt door
Spanje

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Spanje

Familierecht — erfopvolging


*verplichte invoer

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

De gerechten die bevoegd zijn voor het behandelen van een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid zijn de rechtbanken van eerste aanleg (Juzgados de Primera Instancia) van de woonplaats van de partij tegen wie erkenning of tenuitvoerlegging wordt gevraagd, of van de plaats van tenuitvoerlegging waar de beslissing effect moet sorteren.

Regel 2 van de zesentwintigste slotbepaling van Wet 1/2000 betreffende de burgerlijke rechtsvordering (Ley de Enjuiciamiento Civil), in de versie van de tweede slotbepaling van Wet 29/2015 betreffende de internationale juridische samenwerking in burgerlijke zaken (Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil).

Er kan hoger beroep worden ingesteld tegen de betrokken beslissingen. Het hoger beroep wordt behandeld door de provinciale rechtbank (Audiencia Provincial).

Regel 5 van de zesentwintigste slotbepaling van Wet 1/2000 betreffende de burgerlijke rechtsvordering, in de versie van de tweede slotbepaling van Wet 29/2015 betreffende de internationale juridische samenwerking in burgerlijke zaken.

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

De procedures om in hoger beroep gegeven beslissingen aan te vechten: een buitengewoon beroep wegens procedurele fouten (recurso extraordinario por infracción procesal) en een cassatieberoep (recurso de casación).

Regel 5 van de zesentwintigste slotbepaling van Wet 1/2000 betreffende de burgerlijke rechtsvordering, in de versie van de tweede slotbepaling van Wet 29/2015 betreffende de internationale juridische samenwerking in burgerlijke zaken.

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

De erfrechtverklaring wordt, naar gelang van het geval, afgegeven door de bevoegde rechter of notaris.

a) Een Europese erfrechtverklaring wordt door een gerecht afgegeven in de vorm van een afzonderlijke beschikking (mediante providencia) overeenkomstig artikel 67 van Verordening (EU) nr. 650/2012, na een verzoek in die zin, dat wordt ingediend met behulp van het in artikel 65, lid 2, van die verordening bedoelde formulier.

Het gerecht dat de erfopvolging heeft behandeld of behandelt, is bevoegd voor de afgifte van een Europese erfrechtverklaring. Er wordt aan de aanvrager een kopie van de afgegeven erfrechtverklaring verstrekt.

b) De notaris die de erfopvolging of een deel ervan declareert, of, in voorkomend geval, zijn wettelijke vertegenwoordiger of vervanger, geeft op verzoek een erfrechtverklaring af overeenkomstig artikel 62 van Verordening (EU) nr. 650/2012, met behulp van het in artikel 67 van die verordening bedoelde formulier.

De regels 11 en 14 van de zesentwintigste slotbepaling van Wet 1/2000 betreffende de burgerlijke rechtsvordering, in de versie van de tweede slotbepaling van Wet 29/2015 betreffende de internationale juridische samenwerking in burgerlijke zaken.

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

a) De procedure betreffende de wijziging of intrekking van een door het gerecht afgegeven Europese erfrechtverklaring of betreffende de weigering tot afgifte van een Europese erfrechtverklaring, wordt afgesloten door een afzonderlijke beslissing (mediante auto), die alleen kan worden aangevochten door een bij hetzelfde gerecht ingediend verzoek tot herziening (recurso de reposición) in eerste en laatste aanleg (en única instancia).

b) Indien een notaris weigert een Europese erfrechtverklaring te corrigeren, te wijzigen, in te trekken of af te geven, kan er een verzoek tot herziening worden ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg van de officiële verblijfplaats van de notaris, dat wordt behandeld in het kader van een summiere mondelinge procedure (trámites del juicio verbal).

De regels 12, 13, 15 en 16 van de zesentwintigste slotbepaling van Wet 1/2000 betreffende de burgerlijke rechtsvordering, in de versie van de tweede slotbepaling van Wet 29/2015 betreffende de internationale juridische samenwerking in burgerlijke zaken.

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

De notarissen met betrekking tot de verklaringen van erfgenamen ab intestato en met betrekking tot de voorlegging aan de rechter, de verificatie en de protocollering van gesloten, holografische en mondelinge testamenten en de inventarisatie van de goederen uit de nalatenschap.

De artikelen 55 en 56, de artikelen 57 tot en met 65 en de artikelen 67 en 68 van de wet op het notarisambt (Ley del Notariado), in de versie van de elfde slotbepaling van Wet 15/2015 van 2 juli 2015 betreffende niet-contentieuze procedures (Ley de la Jurisdicción Voluntaria).

Laatste update: 26/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.