Erfenissen

Landspecifieke informatie en onlineformulieren betreffende Verordening (EU) nr. 650/2012

Algemene informatie

Verordening (EU) nr. 650/2012 van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten is erop gericht de afwikkeling van internationale erfopvolgingen voor burgers te vergemakkelijken.

De verordening is in alle lidstaten van de Europese Unie van toepassing, met uitzondering van Denemarken en het Ierland.

De verordening, die van toepassing is op de erfopvolging van personen die op of na 17 augustus 2015 overlijden, waarborgt dat een erfopvolging coherent, op grond van één wetgeving en door één instantie wordt afgewikkeld en biedt burgers tevens de mogelijkheid ervoor te kiezen dat op hun erfopvolging de wetgeving van hun land van nationaliteit van toepassing is.

De verordening omvat ook de invoering van een Europese erfrechtverklaring. Dit is een document dat wordt afgegeven door de autoriteit die zich met de erfopvolging bezighoudt en kan door erfgenamen, legatarissen, executeurs-testamentair en beheerders van nalatenschappen worden gebruikt om in andere lidstaten hun status te bewijzen en hun rechten of bevoegdheden uit te oefenen, zonder dat daarvoor een speciale procedure nodig is.

Op 9 december 2014 heeft de Commissie een uitvoeringsverordening aangenomen waarin de formulieren worden vastgesteld die moeten worden gebruikt in het kader van de verordening betreffende erfopvolging:

Op het e-justitieportaal kunt u een pdf-versie van het formulier V (Europese erfrechtverklaring) online aanmaken en invullen.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Link

Gids voor burgers : vereenvoudiging van internationale erfenissen dankzij EU-regels

Laatste update: 17/03/2022

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.