Prawo spadkowe

Austria

Autor treści:
Austria

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Austria

Prawo rodzinne - prawo spadkowe


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 78 lit. a) - nazwy i dane kontaktowe sądów lub organów właściwych w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 45 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 50 ust. 2

Jeżeli chodzi o rozpoznawanie wniosków złożonych na podstawie z art. 45 ust. 1, właściwe w tym zakresie są sądy rejonowe (Bezirksgerichte).

W zakresie rozpoznawania środków odwoławczych złożonych na podstawie art. 50 ust. 2 właściwe są sądy okręgowe (Landesgerichte). Środek odwoławczy wnosi się za pośrednictwem sądu rejonowego, który wydał zaskarżone orzeczenie.

Artykuł 78 lit. b) - informacje o procedurach zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 51

Skarga kasacyjna (Revisionsrekurs) to środek zaskarżenia dotyczący wyłącznie zagadnień prawnych. Skargi kasacyjne rozpoznaje Sąd Najwyższy (Oberster Gerichtshof). Środek ten wnosi się za pośrednictwem sądu okręgowego, który wydał zaskarżone orzeczenie.

Artykuł 78 lit. c) - odpowiednie informacje o organach właściwych do wydania poświadczenia zgodnie z art. 64

Europejskie poświadczenia spadkowe wydają sądy okręgowe (komisarze sądowi - Gerichtskommissäre, tj. notariusz działający w charakterze organu sądowego).

Artykuł 78 lit. d) - informacje o procedurach odwoławczych, o których mowa w art. 72

Zażalenia stron na błędy stwierdzone w wydanych przez komisarzy sądowych europejskich poświadczeniach spadkowych rozpoznają sądy rejonowe w składzie jednoosobowym. Orzeczenie wydane w wyniku rozpoznania takiego zażalenia może być przedmiotem zaskarżenia do sądu wyższej instancji w terminie 14 dni od doręczenia zażalenia. Zażalenie w tym zakresie wnosi się za pośrednictwem sądu pierwszej instancji, który wydał zaskarżone orzeczenie.

Jeżeli komisarz sądowy powziął wątpliwość co do możliwości wydania poświadczenia spadkowego zgodnie z wnioskiem, przedstawia ten wniosek sądowi w składzie jednoosobowym w celu zbadania możliwości wydania przez komisarza sądowego poświadczenia spadkowego.

Artykuł 79 - Sporządzanie wykazu zawierającego informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2, i wszelkie późniejsze zmiany wprowadzane do tego wykazu

W Austrii nie ma innych organów ani przedstawicieli zawodów prawniczych, o których mowa w art. 3 ust. 2.

Ostatnia aktualizacja: 27/06/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.