Prawo spadkowe

Belgia

Autor treści:
Belgia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Belgia

Prawo rodzinne - prawo spadkowe


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 78 lit. a) - nazwy i dane kontaktowe sądów lub organów właściwych w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 45 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 50 ust. 2

Rozpoznawanie wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń: sąd pierwszej instancji

Rozpoznawanie środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków:

– w celu wniesienia sprzeciwu: sąd pierwszej instancji;

- w celu wniesienia apelacji: sąd apelacyjny (Cour d’appel).

Artykuł 78 lit. b) - informacje o procedurach zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 51

Sąd Kasacyjny jest właściwy do orzekania o zgodności orzeczeń z prawem. Sąd ten nie orzeka na temat okoliczności faktycznych sprawy. Skarga kasacyjna to nadzwyczajny środek zaskarżenia. Sąd Kasacyjny bada jedynie, czy wyrok lub postanowienie wydane w ostatniej instancji (tj. po wykorzystaniu wszystkich zwyczajnych środków odwoławczych, mianowicie apelacji i sprzeciwu od wyroku) naruszają prawo lub są sprzeczne z normą prawną. Jeśli tak jest, Sąd Kasacyjny uchyla zaskarżone orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania do innego sądu. Sąd ten orzeknie po raz kolejny co do istoty sprawy (odesłanie sprawy po uchyleniu orzeczenia przez instancję kasacyjną).

Sąd Kasacyjny

Palais de justice
Place Poelaert 1
1000 Bruxelles

Artykuł 78 lit. c) - odpowiednie informacje o organach właściwych do wydania poświadczenia zgodnie z art. 64

Organami właściwymi do celów wydawania poświadczeń na podstawie art. 64 są notariusze.

Artykuł 78 lit. d) - informacje o procedurach odwoławczych, o których mowa w art. 72

Ustawą z dnia 13 lipca 2013 r. utworzono sąd rodzinny, który stanowi wydział sądu pierwszej instancji Nowa ustawa upowszechnia możliwość wszczynania postępowań w drodze wniesienia pisma procesowego skierowanego do sądu (requête) w celu uproszczenia postępowań sądowych i zmniejszenia ich kosztów. Jednak w wielu przypadkach utrzymano możliwość wszczynania postępowań w drodze doręczenia pozwanemu wezwania do stawiennictwa przed sądem (procédures par citation), dzięki czemu powód ma większą kontrolę nad terminem faktycznego wniesienia sprawy do sądu.

Ostatnia aktualizacja: 17/06/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.