Prawo spadkowe

Bułgaria

Autor treści:
Bułgaria

Artykuł 78 lit. a) - nazwy i dane kontaktowe sądów lub organów właściwych w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 45 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 50 ust. 2

Wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądowego lub innego aktu wydanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej składa się w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca stałego zamieszkania lub siedziby dłużnika, lub miejsca wykonania orzeczenia (art. 627e ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Przy pomocy dostępnej wyszukiwarki można znaleźć sąd, który posiada właściwość miejscową.

Artykuł 78 lit. b) - informacje o procedurach zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 51

Od orzeczenia sądu pierwszej instancji przysługuje środek odwoławczy do Sądu Apelacyjnego w Sofii (art. 627e ust. 6 zdanie pierwsze kodeksu postępowania cywilnego).

Od orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Sofii przysługuje skarga kasacyjna do Najwyższego Sądu Kasacyjnego (art. 627e ust. 6 zdanie drugie kodeksu postępowania cywilnego).

Krajowe przepisy prawa cywilnego dotyczące środka odwoławczego i skargi kasacyjnej znajdują się w rozdziale 20 i 22 kodeksu postępowania cywilnego.

Artykuł 78 lit. c) - odpowiednie informacje o organach właściwych do wydania poświadczenia zgodnie z art. 64

W przypadku gdy bułgarski sąd ma jurysdykcję międzynarodową na podstawie art. 4, 7, 10 i 11 rozporządzenia (UE) nr 650/2012, wniosek o wydanie europejskiego poświadczenia dziedziczenia należy wnieść do sądu rejonowego właściwego dla ostatniego miejsca stałego zamieszkania zmarłego lub, w braku takiego miejsca, dla jego ostatniego miejsca pobytu w Bułgarii. W braku miejsca pobytu w Bułgarii wniosek należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Sofii (art. 627f ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Przy pomocy wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej można znaleźć sąd rejonowy, który posiada właściwość miejscową.

Żaden inny organ nie może wydać europejskiego poświadczenia spadkowego.

Artykuł 78 lit. d) - informacje o procedurach odwoławczych, o których mowa w art. 72

Środki odwoławcze w przedmiocie europejskiego poświadczenia dziedziczenia lub odmowy jego wydania można kierować do odpowiedniego sądu okręgowego w terminie jednego miesiąca od dnia jego doręczenia. W przypadku gdy wydane europejskie poświadczenie spadkowe jest nieprawidłowe lub jeśli odmowa wydania poświadczenia jest nieuzasadniona, sąd uchyla orzeczenie w tej sprawie w całości lub w części i przekazuje sprawę z powrotem do sądu pierwszej instancji wraz z wiążącymi instrukcjami (art. 627f ust. 3 kodeksu postępowania cywilnego).

Orzeczenia wydane w wyniku rozpatrzenia wniosku o sprostowanie, zmianę lub uchylenie europejskiego poświadczenia dziedziczenia podlega zaskarżeniu przed właściwym sądem okręgowym w terminie dwóch tygodniu od dnia doręczenia. W przypadku gdy wydane europejskie poświadczenie spadkowe jest nieprawidłowe lub jeśli odmowa jego sprostowania, zmiany lub uchylenia jest nieuzasadniona, sąd uchyla orzeczenie w tej sprawie w całości lub w części i przekazuje sprawę z powrotem do sądu pierwszej instancji wraz z wiążącymi instrukcjami (art. 627g ust. 1) kodeksu postępowania cywilnego).

Zawieszenie ważności europejskiego poświadczenia spadkowego wydanego przez sąd rejonowy podlega zaskarżeniu przed sądem okręgowym w terminie jednego tygodnia (art. 627h kodeksu postępowania cywilnego).

Kwestie nieuregulowane w rozporządzeniu (UE) nr 650/2012 lub w specjalnie wprowadzonych przepisach kodeksu postępowania cywilnego w związku z postępowaniem w sprawie wydania europejskiego poświadczenia spadkowego podlegają zasadom ogólnym mającym zastosowania do postępowania nieprocesowego (rozdział 49 kodeksu postępowania cywilnego).

Artykuł 79 - Sporządzanie wykazu zawierającego informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2, i wszelkie późniejsze zmiany wprowadzane do tego wykazu

W Bułgarii jedynie sądy wchodzą w zakres definicji terminu „sąd” określonej w art. 3 ust. 2.

Ostatnia aktualizacja: 26/09/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.