Prawo spadkowe

Cypr

Autor treści:
Cypr

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Cypr

Prawo rodzinne - prawo spadkowe


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 78 lit. a) - nazwy i dane kontaktowe sądów lub organów właściwych w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 45 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 50 ust. 2

Sądami właściwymi są sądy rejonowe.

  • Sąd Rejonowy w Nikozji

Adres: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cypr

Tel.: (+357) 22865518

Faks: (+357) 22304212/22805330

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Sąd Rejonowy w Limassol

Adres: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cypr

Tel.: (+357) 25806100/25806128

Faks: (+357) 25305311

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Sąd Rejonowy w Larnace

Adres: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cypr

Tel.: (+357) 24802721

Faks: (+357) 24802800

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Sąd Rejonowy w Pafos

Adres: Odos Neofytou/Odos Nikou Nikolaïdi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cypr

Tel.: (+357) 26802601

Faks: (+357) 26306395

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Sąd Rejonowy w Famaguście

Adres: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cypr

Tel.: (+357) 23730950/23742075

Faks: (+357) 23741904

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artykuł 78 lit. b) - informacje o procedurach zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 51

Prawo cypryjskie nie przewiduje żadnego postępowania na potrzeby zaskarżenia orzeczenia wydanego przez Sąd Najwyższy (Anótato Dikastírio) w następstwie wniesienia środka zaskarżenia.

Jednak jeżeli orzeczenie o stwierdzeniu wykonalności zostanie zaskarżone w drodze skargi uprzywilejowanej (pronomiakó éntalma) rozpatrywanej przez sędziego Sądu Najwyższego, wówczas od orzeczenia wydanego przez tego sędziego można wnieść środek zaskarżenia (éfesi) zgodnie z przepisami z zakresu postępowania cywilnego.

W każdym przypadku, w którym podniesiono zarzut naruszenia praw człowieka, istnieje możliwość wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Artykuł 78 lit. c) - odpowiednie informacje o organach właściwych do wydania poświadczenia zgodnie z art. 64

Organem wydającym europejskie poświadczenie spadkowe jest właściwy miejscowo sąd rejonowy (Eparchiakó Dikastírio), o którym mowa powyżej w odniesieniu do wniosku o stwierdzenie wykonalności.

Artykuł 78 lit. d) - informacje o procedurach odwoławczych, o których mowa w art. 72

W odniesieniu do orzeczenia w przedmiocie wydania poświadczenia przez organ wydający, którym jest sąd rejonowy, środek zaskarżenia (éfesi) kieruje się do Sądu Najwyższego, zgodnie z przepisami w zakresie postępowania cywilnego (Thesmoí Politikís Dikonomías).

W drodze wyjątku Sąd Najwyższy może zezwolić na wniesienie skargi uprzywilejowanej, w odniesieniu do której mają zastosowanie te same przepisy,

Artykuł 79 - Sporządzanie wykazu zawierającego informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2, i wszelkie późniejsze zmiany wprowadzane do tego wykazu

Jedynym organem pełniącym funkcje sądownicze, podejmującym czynności na podstawie przekazania uprawnień przez sąd lub działającym pod kontrolą organu sądowego, jest sekretarz (protokollitís) sądu rejonowego, zgodnie z art. 13 rozdziału 189 ustawy o zarządzie majątkiem spadkowym. Jednak przesłanki dotyczące wykonywania takich kompetencji określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nie są spełnione, więc sekretarz nie jest uznawany za „sąd” w rozumieniu tego rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę definicję terminu „orzeczenie” zawartą w art. 3 ust. 1 lit. g) rozporządzenia, jedyną czynnością wykonywaną przez sekretarza, która spełnia wszystkie przesłanki określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia, jest określenie kosztów wniesienia pozwu i innych kosztów związanych z postępowaniem spadkowym w ogólności, tak więc w przypadku wykonywania tych czynności wchodzi on w zakres definicji „sądu” zawartej w rozporządzeniu.

Ostatnia aktualizacja: 12/07/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.