Prawo spadkowe

Czechy

Autor treści:
Czechy

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Czechy

Prawo rodzinne - prawo spadkowe


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 78 lit. a) - nazwy i dane kontaktowe sądów lub organów właściwych w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 45 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 50 ust. 2

Na podstawie art. 45 ust. 1 rozporządzenia wnioski o stwierdzenie wykonalności rozpoznają sądy rejonowe (okresní soud) (w Pradze – sąd obwodowy (obvodní soud), w Brnie – sąd miejski (Městský soud)).

Środki zaskarżenia od orzeczeń o stwierdzeniu wykonalności na podstawie art. 50 ust. 2 rozporządzenia są rozpoznawane przez sądy okręgowe (l.poj. krajský soud) (w Pradze – sąd miejski). Środek zaskarżenia należy wnieść do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie.

Artykuł 78 lit. b) - informacje o procedurach zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 51

Można skorzystać jedynie z nadzwyczajnych środków zaskarżenia wymienionych poniżej:

- skarga o stwierdzenie nieważności orzeczenia (žaloba pro zmatečnost)

- skarga o wznowienie postępowania (žaloba na obnovu řízení)

- skarga kasacyjna (dovolání)

Wszystkie wymienione powyżej nadzwyczajne środki zaskarżenia należy wnosić do sądów, które rozpoznały daną sprawę w pierwszej instancji.

Artykuł 78 lit. c) - odpowiednie informacje o organach właściwych do wydania poświadczenia zgodnie z art. 64

Europejskie poświadczenie spadkowe może wydać jedynie sąd. Jeżeli postępowanie spadkowe jest już w toku, poświadczenie wydaje komisarz sądowy powołany przez sąd do dokonywania czynności w postępowaniu spadkowym na podstawie § 100 ust. 1 ustawy nr 292/2013 o sądowych postępowaniach szczególnych.

Jeżeli europejskie poświadczenie spadkowe ma zostać sprostowane, zmienione lub uchylone po zakończeniu postępowania spadkowego, czynność ta nie może być dokonana przez notariusza działającego w charakterze komisarza sądowego, ponieważ nie jest on już do tego uprawniony z tego względu, że nie pełni już funkcji komisarza sądowego.

Artykuł 78 lit. d) - informacje o procedurach odwoławczych, o których mowa w art. 72

Sąd okręgowy (w Pradze – sąd miejski) rozpoznaje środki odwoławcze wniesione do notariusza działającego w charakterze komisarza sądowego lub do sądu rejonowego, który wydał zaskarżone orzeczenie.

Artykuł 79 - Sporządzanie wykazu zawierającego informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2, i wszelkie późniejsze zmiany wprowadzane do tego wykazu

Na podstawie § 100 ust. 1 ustawy nr 292/2013 o sądowych postępowaniach szczególnych czynności sądu pierwszej instancji w postępowaniu sądowym są dokonywane przez notariusza działającego w charakterze komisarza sądowego powołanego przez sąd w tym celu, o ile prawo nie stanowi inaczej.

Ostatnia aktualizacja: 03/06/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.