Prawo spadkowe

Estonia

Autor treści:
Estonia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Estonia

Prawo rodzinne - prawo spadkowe


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 78 lit. a) - nazwy i dane kontaktowe sądów lub organów właściwych w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 45 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 50 ust. 2

W Estonii do rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności zgodnie z art. 45 ust. 1 rozporządzenia właściwe są sądy rejonowe. W Estonii sądy rejonowe działają w czterech prowincjach: Harju, Pärnu, Tartu i Viru. Dane kontaktowe sądów rejonowych są dostępne na stronie internetowej sądów.

W Estonii do rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń w przedmiocie wniosków o stwierdzenie wykonalności zgodnie z art. 50 ust. 2 rozporządzenia właściwe są sądy okręgowe. W Estonii działają dwa sądy okręgowe: Sąd Okręgowy w Tallinnie i Sąd Okręgowy w Tartu. Dane kontaktowe sądów okręgowych są dostępne na stronie internetowej sądów.

Środki zaskarżenia skierowane do sądów okręgowych składa się za pośrednictwem sądu rejonowego, który wydał zaskarżane orzeczenie.

Działając jako sąd drugiej instancji, Sąd Okręgowy w Tallinnie rozpatruje środki zaskarżenia od orzeczeń sądów rejonowych w Harju i Pärnu. Działając jako sąd drugiej instancji, Sąd Okręgowy w Tartu rozpatruje środki zaskarżenia od orzeczeń sądów rejonowych w Tartu i Viru.

Artykuł 78 lit. b) - informacje o procedurach zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 51

W Estonii takie postępowanie wchodzi w zakres właściwości Sądu Najwyższego. Orzeczenie sądu okręgowego można zaskarżyć do Sądu Najwyższego. Przesłanką skierowania środka zaskarżenia w takim przypadku może być wyłącznie nieprawidłowe zastosowanie przepisów prawa materialnego przez sąd okręgowy lub dopuszczenie się przez ten sąd poważnego naruszenia przepisów prawa procesowego, co mogło wpłynąć na wydanie nieprawidłowego orzeczenia.

Dane kontaktowe są dostępne na stronie internetowej Sądu Najwyższego.

Artykuł 78 lit. c) - odpowiednie informacje o organach właściwych do wydania poświadczenia zgodnie z art. 64

W Estonii europejskie poświadczenia spadkowe wydają notariusze zgodnie z art. 64 rozporządzenia. Aktualne dane kontaktowe wszystkich notariuszy uprawnionych do wykonywania tego zawodu są dostępne na stronie internetowej Rady Notarialnej lub przy wykorzystaniu funkcji Znajdź notariusza.

Artykuł 78 lit. d) - informacje o procedurach odwoławczych, o których mowa w art. 72

W Estonii takie postępowanie wchodzi w zakres właściwości sądów rejonowych.

Aby zaskarżyć europejskie poświadczenie spadkowe wydane przez notariusza należy złożyć wniosek do sądu rejonowego, w którego obszarze właściwości mieści się kancelaria notariusza, który wydał europejskie poświadczenie spadkowe. Sąd rejonowy wyda orzeczenie w przedmiocie takiego wniosku.

Orzeczenie sądu rejonowego można zaskarżyć do sądu okręgowego, a z kolei od tego orzeczenia można odwołać się do Sądu Najwyższego.

Artykuł 79 - Sporządzanie wykazu zawierającego informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2, i wszelkie późniejsze zmiany wprowadzane do tego wykazu

W Estonii nie występują takie organy.

Ostatnia aktualizacja: 29/03/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.