Prawo spadkowe

Finlandia

Autor treści:
Finlandia

Artykuł 78 lit. a) - nazwy i dane kontaktowe sądów lub organów właściwych w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 45 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 50 ust. 2

Stwierdzenie wykonalności

Sąd rejonowy

Informacje kontaktowe: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/karajaoikeudet.html

Środki zaskarżenia od orzeczeń sądu rejonowego

Sąd apelacyjny

Informacje kontaktowe: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/hovioikeudet.html

Artykuł 78 lit. b) - informacje o procedurach zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 51

Sąd Najwyższy

Informacje kontaktowe: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Środkiem odwoławczym, o którym mowa w art. 51 rozporządzenia o dziedziczeniu, jest środek zaskarżenia do Sądu Najwyższego, jeżeli sąd udzielił zgody na jego wniesienie (roz. 30, art. 1-3 kodeksu postępowania sądowego).

Artykuł 78 lit. c) - odpowiednie informacje o organach właściwych do wydania poświadczenia zgodnie z art. 64

Poświadczenie wydaje:

Biuro Danych Cyfrowych i Demograficznych
(Digi- ja väestötietovirasto)

Lintulahdenkuja 2

00530 Helsinki

Tel.: +358 29 55 390 99

Adres e-mail: perintotodistus@ddv.fi

Artykuł 78 lit. d) - informacje o procedurach odwoławczych, o których mowa w art. 72

Postępowanie odwoławcze:

Sąd Administracyjny w Helsinkach
(Helsingin hallinto-oikeus)

Radanrakentajantie 5

00520 Helsinki

Usługi dla ludności/urzędnik rejestrowy: +358 29 56 42 069

Faks: +358 29 56 45079

E-mail: helsinki.hao@oikeus.fi

Artykuł 79 - Sporządzanie wykazu zawierającego informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2, i wszelkie późniejsze zmiany wprowadzane do tego wykazu

Wykonawca testamentu wyznaczony przez sąd

Ostatnia aktualizacja: 14/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.