Prawo spadkowe

Francja

Autor treści:
Francja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Francja

Prawo rodzinne - prawo spadkowe


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 78 lit. a) - nazwy i dane kontaktowe sądów lub organów właściwych w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 45 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 50 ust. 2

Wnioski, o których mowa w art. 45, należy wnosić do dyrektora sekretariatu (directeur de greffe) sądu powszechnego (tribunal judiciaire) (art. 509-1 i 509-2 kodeksu postępowania cywilnego), gdy dotyczą one orzeczenia lub czynności prawnej, a gdy dotyczą one dokumentu urzędowego – do prezesa Izby Notarialnej lub, w przypadku jego nieobecności lub niemożności wykonywania przez niego obowiązków, do jego zastępcy (art. 509-3 kodeksu postępowania cywilnego).

Wnioski, o których mowa w art. 50 ust. 2, należy wnosić do prezesa sądu powszechnego (art. 509-9 kodeksu postępowania cywilnego).

Artykuł 78 lit. b) - informacje o procedurach zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 51

Aby zaskarżyć orzeczenie wydane przez prezesa sądu powszechnego w ostatniej instancji, należy wnieść skargę kasacyjną.

Przesłanki wniesienia skargi kasacyjnej mają różnorodny charakter (naruszenie prawa, nadużycie władzy, niewłaściwość sądu, błąd co do podstawy prawnej, brak uzasadnienia, sprzeczność orzeczeń itp.), ale w każdym z tych przypadków sędzia ocenia jedynie okoliczności prawne sprawy. Sąd Kasacyjny weryfikuje zatem, czy w zaskarżonym orzeczeniu nie doszło do naruszenia prawa lub nieprawidłowego zastosowania przepisów prawa, ale nie bada okoliczności faktycznych sprawy.

Sąd Kasacyjny (Cour de cassation)

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Artykuł 78 lit. c) - odpowiednie informacje o organach właściwych do wydania poświadczenia zgodnie z art. 64

Europejskie poświadczenie spadkowe (EPS) sporządza notariusz.

Organem odpowiedzialnym za organizację notariatu we Francji jest Najwyższa Rada Notarialna.

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

Kontakt: https://www.notaires.fr/fr

Artykuł 78 lit. d) - informacje o procedurach odwoławczych, o których mowa w art. 72

Środek zaskarżenia, o którym mowa w art. 72, można wnieść do prezesa sądu powszechnego w okręgu, w którym mieści się kancelaria notariusza (art. 1381-4 kodeksu postępowania cywilnego).

Ten środek zaskarżenia należy wnieść w terminie piętnastu dni od dnia przekazania lub doręczenia odpisu europejskiego poświadczenia spadkowego lub otrzymania orzeczenia dotyczącego tego poświadczenia.

Prezes sądu powszechnego orzeka w tym postępowaniu w ostatniej instancji. Strona wnosząca środek zaskarżenia, notariusz sporządzający ten dokument, oraz – w stosownych przypadkach – osoba występująca o europejskie poświadczenie spadkowe, jeżeli nie jest osobą wnoszącą środek zaskarżenia, zostają wysłuchani lub wezwani do stawiennictwa. Notariusza powiadamia się o orzeczeniu.

W przypadku gdy prezes sądu zarządza wydanie, sprostowanie lub zmianę poświadczenia, może dokonać tej czynności samodzielnie lub zlecić dokonanie czynności notariuszowi.

Jeżeli uchylenie lub zawieszenie skutków europejskiego poświadczenia spadkowego zarządza prezes sądu, notariusz informuje o tym bezzwłocznie wszystkie osoby, którym przekazano odpisy tego poświadczenia. W okresie zawieszenia skutków poświadczenia nie można wydawać jego odpisów.

Artykuł 79 - Sporządzanie wykazu zawierającego informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2, i wszelkie późniejsze zmiany wprowadzane do tego wykazu

Nie dotyczy

Ostatnia aktualizacja: 22/07/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.