Prawo spadkowe

Niemcy

Autor treści:
Niemcy

Artykuł 78 lit. a) - nazwy i dane kontaktowe sądów lub organów właściwych w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 45 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 50 ust. 2

– sąd krajowy (Landgericht)

– wyższy sąd krajowy (Oberlandesgericht)

Artykuł 78 lit. b) - informacje o procedurach zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 51

Skarga kasacyjna

– Federalny Trybunał Sprawiedliwości (Bundesgerichtshof)

Artykuł 78 lit. c) - odpowiednie informacje o organach właściwych do wydania poświadczenia zgodnie z art. 64

  • sąd rejonowy (Amtsgericht)
  • Badenia-Wirtembergia – notariusz (Amtsnotariat)

Artykuł 78 lit. d) - informacje o procedurach odwoławczych, o których mowa w art. 72

– wyższy sąd krajowy (Oberlandesgericht)

Środek zaskarżenia (odwołanie) należy wnieść w ciągu miesiąca od dnia, w którym osoba uprawniona do wniesienia środka zaskarżenia została poinformowana o decyzji. Termin ten ulega przedłużeniu do dwóch miesięcy, jeśli miejsce zwykłego pobytu osoby wnoszącej środek zaskarżenia znajduje się za granicą. Środek zaskarżenia należy wnieść w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w sądzie. Może się on odnosić zarówno do kwestii formalnoprawnych, jak i do stanu faktycznego. Środek zaskarżenia jest z urzędu przesyłany do wyższego sądu krajowego. Wyższy sąd krajowy orzeka w sprawie sam albo przekazuje sprawę z powrotem do sądu niższej instancji, polecając mu rozstrzygnięcie z uwzględnieniem opinii wyższego sądu krajowego.

Artykuł 79 - Sporządzanie wykazu zawierającego informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2, i wszelkie późniejsze zmiany wprowadzane do tego wykazu

Nie dotyczy

Ostatnia aktualizacja: 08/07/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.