Prawo spadkowe

Węgry

Autor treści:
Węgry

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Węgry

Prawo rodzinne - prawo spadkowe


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 78 lit. a) - nazwy i dane kontaktowe sądów lub organów właściwych w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 45 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 50 ust. 2

Sąd rejonowy (Járásbíróság) przy siedzibie sądu okręgowego (Törvényszék) lub w Budapeszcie – Centralny Sąd Rejonowy w Budzie (Budai Központi Kerületi Bíróság); środki zaskarżenia rozpatrują sądy okręgowe, a w Budapeszcie – Sąd Okręgowy dla m.st. Budapesztu (Fővárosi Törvényszék) (nazwy i adresy sądów).

Artykuł 78 lit. b) - informacje o procedurach zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 51

Wnioski o kontrolę sądową (felülvizsgálati kérelem) rozpatruje Sąd Najwyższy (Curia).

Artykuł 78 lit. c) - odpowiednie informacje o organach właściwych do wydania poświadczenia zgodnie z art. 64

Organami właściwymi do wydawania poświadczeń są:

-      sądy, o których mowa w art. 3 ust. 2: sądy rejonowe

-      inne organy właściwe do spraw dotyczących dziedziczenia na podstawie prawa krajowego: notariusze.

Artykuł 78 lit. d) - informacje o procedurach odwoławczych, o których mowa w art. 72

W przypadku środków zaskarżenia sądy okręgowe lub w Budapeszcie – Sąd Okręgowy dla m.st. Budapesztu‑ (Fővárosi Törvényszék) (nazwy i adresy sądów).

Artykuł 79 - Sporządzanie wykazu zawierającego informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2, i wszelkie późniejsze zmiany wprowadzane do tego wykazu

Na Węgrzech notariusze zaliczają się do kategorii „innych organów i przedstawicieli zawodów prawniczych”.

Ostatnia aktualizacja: 02/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.