Prawo spadkowe

Włochy

Autor treści:
Włochy

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Włochy

Prawo rodzinne - prawo spadkowe


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 78 lit. a) - nazwy i dane kontaktowe sądów lub organów właściwych w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 45 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 50 ust. 2

Sąd apelacyjny (corte d’appello)

Dane kontaktowe wszystkich sądów apelacyjnych można znaleźć pod adresem: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp, klikając na RICERCA, a następnie wybierając „Corte d’Appello” w zakładce TIPO UFFICIO (i pomijając pozostałe pola).

Artykuł 78 lit. b) - informacje o procedurach zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 51

Najwyższy Sąd Kasacyjny (Corte Suprema di Cassazione)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Włochy

Tel. (+39) 06 68831

Faks (+39) 06 6883423

Strona internetowa http://www.cortedicassazione.it/

Dni wolne od pracy: 29 czerwca

Procedurą stosowaną we Włoszech jest skarga kasacyjna (ricorso per cassazione)

Artykuł 78 lit. c) - odpowiednie informacje o organach właściwych do wydania poświadczenia zgodnie z art. 64

Notariusze

Dane kontaktowe notariuszy (notai) można znaleźć pod adresem: http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

Artykuł 78 lit. d) - informacje o procedurach odwoławczych, o których mowa w art. 72

„Zażalenie” (reclamo) na podstawie art. 739 kodeksu postępowania cywilnego.

a)

Sąd powszechny (tribunale) właściwy dla siedziby kancelarii notariusza, w składzie trzech sędziów (in composizione collegiale).

b)

Dane kontaktowe wszystkich sądów powszechnych (tribunali) można znaleźć pod adresem: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp klikając na RICERCA, a następnie wybierając „Tribunale” w zakładce TIPO UFFICIO (i pomijając inne pola).

c)

Zażalenie, o którym mowa w art. 739 kodeksu postępowania cywilnego, wnosi się do sądu powszechnego, który wydaje orzeczenie w trybie przyspieszonym na posiedzeniu niejawnym (in camera di consiglio). Zażalenie musi zostać wniesione w obowiązkowym terminie dziesięciu dni od ogłoszenia postanowienia (comunicazione) przez organ je wydający, jeżeli zostało ono wydane wobec jednej strony, lub od dnia powiadomienia(notificazione), jeżeli zostało ono wydane wobec więcej niż jednej strony.

Ostatnia aktualizacja: 08/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.