Prawo spadkowe

Łotwa

Autor treści:
Łotwa

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Łotwa

Prawo rodzinne - prawo spadkowe


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 78 lit. a) - nazwy i dane kontaktowe sądów lub organów właściwych w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 45 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 50 ust. 2

Orzeczenie sądu zagranicznego, które jest wykonalne w państwie, w którym zostało wydane, jest wykonalne na Łotwie po jego uznaniu na Łotwie zgodnie z obowiązującą procedurą.

Z wyjątkiem przypadków, w których stosowna konwencja i uregulowania stanowią inaczej, procedura uzyskania stwierdzenia wykonalności w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 650/2012 została określona w rozdziale 77 łotewskiej ustawy o postępowaniu cywilnym (Civilprocesa likuma) dotyczącym uznawania orzeczeń sądów zagranicznych. Sądem właściwym do rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności zgodnie z art. 45 ust. 1 jest zatem sąd rejonowy lub miejski (rajona (pilsētas) tiesa) właściwy dla miejsca, w którym orzeczenie ma zostać wykonane, lub dla deklarowanego miejsca zamieszkania powoda, a w przypadku braku takiego miejsca – dla rzeczywistego miejsca zamieszkania lub siedziby powoda.

Orzeczenie sądu rejonowego lub miejskiego o uznaniu lub odmowie uznania orzeczenia sądu zagranicznego można zaskarżyć w drodze zażalenia (blakus sūdzība) do sądu okręgowego (apgabaltiesa), a orzeczenie sądu okręgowego można zaskarżyć do Sądu Najwyższego (Augstākā tiesa).

Wykaz sądów rejonowych i miejskich oraz sądów okręgowych znajduje się na stronie internetowej: portal sądów łotewskich

Artykuł 78 lit. b) - informacje o procedurach zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 51

Orzeczenie sądu rejonowego lub miejskiego o uznaniu lub odmowie uznania orzeczenia sądu zagranicznego można zaskarżyć w drodze zażalenia do sądu okręgowego, a orzeczenie sądu okręgowego można zaskarżyć w drodze zażalenia do Sądu Najwyższego.

Strona w sprawie, której deklarowane miejsce zamieszkania znajduje się na Łotwie, a w przeciwnym wypadku, której rzeczywiste miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się na Łotwie, może złożyć zażalenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpisu orzeczenia; strona w sprawie, której deklarowane miejsce zamieszkania, rzeczywiste miejsce zamieszkania ani siedziba nie znajduje się na Łotwie, może złożyć zażalenie w terminie 60 dni od dnia otrzymania odpisu orzeczenia.

Wykaz sądów łotewskich znajduje się na stronie internetowej: portal sądów łotewskich

Artykuł 78 lit. c) - odpowiednie informacje o organach właściwych do wydania poświadczenia zgodnie z art. 64

O ile Łotwa ma jurysdykcję w transgranicznej sprawie spadkowej na podstawie art. 4, 7, 10 i 11 rozporządzenia (UE) nr 650/2012, europejskie poświadczenie spadkowe może wydać dowolny notariusz (zvērināts notārs).

Wykaz notariuszy znajduje się na stronie internetowej: wykaz notariuszy

Artykuł 78 lit. d) - informacje o procedurach odwoławczych, o których mowa w art. 72

Na wniosek zainteresowanej strony notariusz, który sporządził europejskie poświadczenie spadkowe, może sprostować, zmienić lub uchylić poświadczenie zgodnie z art. 71 rozporządzenia (UE) nr 650/2012, a także może zawiesić skutki poświadczenia zgodnie z art. 73 rozporządzenia.

W tym celu notariusz musi sporządzić akt notarialny (notariāls akts) zawierający sprostowanie, zmianę, uchylenie lub zawieszenie skutków poświadczenia i niezwłocznie poinformować o tym fakcie wszystkie osoby, którym wydano poświadczone odpisy poświadczenia lub wyciągi z niego.

Artykuł 79 - Sporządzanie wykazu zawierającego informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2, i wszelkie późniejsze zmiany wprowadzane do tego wykazu

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 650/2012 oraz art. 324.1 ustawy o notariacie (Notariālāta likums) notariusz zajmujący się transgraniczną sprawą spadkową będzie stosować przepisy ustawy o notariacie, o ile w prawie Unii Europejskiej bezpośrednio stosowanym na Łotwie nie przewidziano inaczej.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (mantošanas iestraegums) należy złożyć u notariusza prowadzącego działalność w okręgu, o którym mowa w art. 252 ustawy o notariacie, jednak w przypadku gdy ostatnie deklarowane miejsce zamieszkania spadkodawcy ani lokalizacja majątku lub większej jego części nie są znane, wniosek można złożyć u dowolnego notariusza.

Postępowanie w sprawie stwierdzenia wykonalności orzeczenia należy wszcząć w sądzie rejonowym lub miejskim.

Wykaz notariuszy znajduje się na stronie internetowej: wykaz notariuszy.

Ostatnia aktualizacja: 27/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.