Prawo spadkowe

Litwa

Autor treści:
Litwa

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Litwa

Prawo rodzinne - prawo spadkowe


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 78 lit. a) - nazwy i dane kontaktowe sądów lub organów właściwych w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 45 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 50 ust. 2

Sąd Apelacyjny Litwy (Lietuvos apeliacinis teismas)

Adres: Gedimino pr. 40/1, LT-01503 Vilnius, Litwa

Tel.: (+370 70) 663 685

Faks: (+370 70) 663 060

E-mail: apeliacinis@apeliacinis.lt, apeliacinis@teismas.lt

Artykuł 78 lit. b) - informacje o procedurach zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 51

Sąd Najwyższy Litwy (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

Adres: Gynėjų g. 6, LT-01109 Vilnius, Litwa
Tel.: (+370 5) 2 616 466
Faks: (+370 5) 2 616 813
E-mail: lat@teismas.lt

Procedurą tą jest skarga kasacyjna, złożona zgodnie z krajowymi przepisami regulującymi postępowania w sądzie kasacyjnym. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego Republiki Litewskiej (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) kasacja jest możliwa wyłącznie wówczas, gdy spełnione są następujące przesłanki: 1) naruszenie przepisów prawa materialnego lub procesowego, które ma istotne znaczenie dla jednolitej wykładni i stosowania prawa, w przypadku gdy naruszenie to mogło wpłynąć na bezprawność wydanego orzeczenia; 2) odejście przez sąd w zaskarżanym orzeczeniu od utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego Litwy; 3) orzecznictwo Sądu Najwyższego Litwy dotyczące danego zagadnienia prawnego jest niejednolite. Sąd kasacyjny, nie przekraczając granic skargi kasacyjnej, weryfikuje zaskarżone orzeczenie wyłącznie pod kątem stosowania prawa.

Artykuł 78 lit. c) - odpowiednie informacje o organach właściwych do wydania poświadczenia zgodnie z art. 64

Notariusz w miejscu, gdzie otwarto spadek. Zakres właściwości miejscowej notariuszy w sprawach spadkowych określa Minister Sprawiedliwości Republiki Litewskiej.

Aktualny wykaz notariuszy, zawierający ich aktualne dane kontaktowe i obszary właściwości miejscowej w sprawach spadkowych, można znaleźć na stronie https://notarurumai.lt/notarai/pagal-darbuotojus.

Artykuł 78 lit. d) - informacje o procedurach odwoławczych, o których mowa w art. 72

Sąd rejonowy (apylinkės teismas) w miejscu siedziby notariusza.

Zgodnie z litewską ustawą o zawodzie notariusza (Notariato įstatymas) każda zainteresowana osoba, która uważa, że notariusz bezprawnie dokonał lub odmówił dokonania czynności notarialnej, ma prawo do wniesienia środka zaskarżenia do sądu w miejscu siedziby notariusza. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego Republiki Litewskiej (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) fakt niewniesienia takiego środka zaskarżenia nie wpływa na prawo do wniesienia powództwa o odszkodowanie z tytułu szkód poniesionych w wyniku bezprawnego działania notariusza. Czynność notarialną można zaskarżyć nie później niż 20 dni od dnia, w którym skarżący powziął wiadomość lub powinien był powziąć wiadomość o zaskarżanej czynności notarialnej, ale nie później niż 90 dni od dokonania tej czynności. Sprawy dotyczące czynności notarialnych rozstrzyga się orzeczeniem sądu. Jeżeli skarga zostanie uznana za zasadną, sąd unieważni czynność notarialną albo nakaże notariuszowi dokonanie danej czynności. Od orzeczenia sądu dotyczącego czynności notarialnych przysługuje osobny środek odwoławczy do sądu apelacyjnego.

Dane kontaktowe sądów rejonowych

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.