Prawo spadkowe

Luksemburg

Autor treści:
Luksemburg

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Luksemburg

Prawo rodzinne - prawo spadkowe


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 78 lit. a) - nazwy i dane kontaktowe sądów lub organów właściwych w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 45 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 50 ust. 2

Sąd lub organ właściwy:

Prezes sądu okręgowego (Tribunal d'arrondissement)

Dane kontaktowe:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Sąd Okręgowy w Luksemburgu)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 475981-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (Sąd Okręgowy w Diekirch)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.: 00352 803214-1

Sąd właściwy do rozpoznawania środków zaskarżenia:

Sąd apelacyjny właściwy do rozpoznawania spraw cywilnych

Dane kontaktowe:

Cour d’appel (Sąd Apelacyjny)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 475981-1

Artykuł 78 lit. b) - informacje o procedurach zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 51

Sąd właściwy:

Sąd Kasacyjny (Cour de cassation)

Dane kontaktowe:

Cour de cassation (Sąd Kasacyjny)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 475981-2369 / 2373

Postępowanie:

Skarga kasacyjna

Artykuł 78 lit. c) - odpowiednie informacje o organach właściwych do wydania poświadczenia zgodnie z art. 64

Właściwy organ lub właściwe organy:

Wszyscy notariusze stowarzyszeni w Izbie Notarialnej Wielkiego Księstwa Luksemburga

Kontakt:

http://www.notariat.lu

Artykuł 78 lit. d) - informacje o procedurach odwoławczych, o których mowa w art. 72

Sąd właściwy:

Sąd okręgowy (Tribunal d’arrondissement)

Dane kontaktowe:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Sąd Okręgowy w Luksemburgu)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 475981-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (Sąd Okręgowy w Diekirch)

Palais de Justice

7, avenue de la Gare

B.P. 164

L-9202 Diekirch

Tel.: 00352 803214-1

Postępowanie:

Postępowanie pisemne

Artykuł 79 - Sporządzanie wykazu zawierającego informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2, i wszelkie późniejsze zmiany wprowadzane do tego wykazu

/

Ostatnia aktualizacja: 13/07/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.