Prawo spadkowe

Malta

Autor treści:
Malta

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Malta

Prawo rodzinne - prawo spadkowe


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 78 lit. a) - nazwy i dane kontaktowe sądów lub organów właściwych w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 45 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 50 ust. 2

Sądem właściwym do rozstrzygania wniosków o stwierdzenie wykonalności jest Pierwsza Izba Sądu Cywilnego (Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili). Środki zaskarżenia wnosi się do Sądu Apelacyjnego.

Artykuł 78 lit. b) - informacje o procedurach zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 51

Aby uzyskać informacje na temat postępowania dotyczącego ponownego rozpoznania sprawy (ritrattazzjoni), należy zapoznać się z tytułem IV księgi trzeciej kodeksu organizacji i postępowania cywilnego (rozdział 12 Zbioru praw Malty).

Artykuł 78 lit. c) - odpowiednie informacje o organach właściwych do wydania poświadczenia zgodnie z art. 64

Organami właściwymi do wydawania poświadczeń na podstawie art. 64 są Wydział Nieprocesowy Sądu Cywilnego (Qorti Ċivili (Sezzjoni ta’ġurisdizzjoni volontarja)) oraz notariusze; czynność ta wchodzi w zakres ich kompetencji na podstawie ustawy o notariacie i ustawy o archiwach notarialnych.

Artykuł 78 lit. d) - informacje o procedurach odwoławczych, o których mowa w art. 72

Środki zaskarżenia należy wnosić do Pierwszej Izby Sądu Cywilnego (Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili) na podstawie przepisów kodeksu organizacji i postępowania cywilnego (rozdział 12 Zbioru praw Malty). Środki zaskarżenia od orzeczeń Pierwszej Izby Sądu Cywilnego wnosi się do Sądu Apelacyjnego.

Ostatnia aktualizacja: 25/03/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.