Prawo spadkowe

Niderlandy

Autor treści:
Niderlandy

Artykuł 78 lit. a) - nazwy i dane kontaktowe sądów lub organów właściwych w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 45 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 50 ust. 2

Sędzia orzekający w przedmiocie środka tymczasowego (voorzieningenrechter) w sądzie okręgowym pierwszej instancji (rechtbank).

Artykuł 78 lit. b) - informacje o procedurach zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 51

Skarga kasacyjna (beroep in cassatie), którą wnosi się do Sądu Najwyższego (Hoge Raad). Sąd Najwyższy nie weryfikuje stanu faktycznego. Jego rozstrzygnięcie opiera się na ustaleniach stanu faktycznego dokonanych przez sąd, który rozpatrzył środek zaskarżenia (w tym przypadku sąd okręgowy pierwszej instancji). Sąd Najwyższy sprawdza, czy sąd ten dokonał właściwej wykładni prawa i odpowiednio je zastosował oraz czy wydane orzeczenie posiada wystarczające i zrozumiałe uzasadnienie. Celem postępowania kasacyjnego jest promowanie i zapewnianie jednolitości prawnej, rozwój prawa i ochrona prawna.

Artykuł 78 lit. c) - odpowiednie informacje o organach właściwych do wydania poświadczenia zgodnie z art. 64

Notariusz (notaris). Informacji na temat danych kontaktowych notariuszy posiadających wiedzę fachową w danej dziedzinie udziela Królewskie Stowarzyszenie Notariuszy Prawa Cywilnego w Holandii (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie – KNB).

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Tel.: +31 70 3307111
Faks: +31 70 3602861
E-mail: info@knb.nl
PO Box 16020, 2500 BA The Hague
Adres biura: Spui 184, 2511 BW The Hague

Artykuł 78 lit. d) - informacje o procedurach odwoławczych, o których mowa w art. 72

Sędzia wydziału rejonowego sądu okręgowego pierwszej instancji (kantonrechter). Postępowanie wszczyna się na podstawie skargi. Sąd wzywa zainteresowane strony na rozprawę. Przed rozpoczęciem postępowania zainteresowane strony mogą przedstawić odpowiedź na skargę. Za zgodą sędziego mogą to również uczynić w toku postępowania. Odpowiedź na skargę można również przedstawić ustnie na rozprawie. Na koniec rozprawy sędzia określa termin, w którym zostanie ogłoszony wyrok.

Artykuł 79 - Sporządzanie wykazu zawierającego informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2, i wszelkie późniejsze zmiany wprowadzane do tego wykazu

W Niderlandach nie występują organy, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia.

Ostatnia aktualizacja: 13/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.