Prawo spadkowe

Polska

Autor treści:
Polska

Artykuł 78 lit. a) - nazwy i dane kontaktowe sądów lub organów właściwych w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 45 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 50 ust. 2

(a) Sąd Okręgowy (Regional Court)

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

(b) Sąd Apelacyjny - środek zaskarżenia wnosi się za pośrednictwem sądu okręgowego, który wydał zaskarżone orzeczenie.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

Artykuł 78 lit. b) - informacje o procedurach zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 51

(a) Sąd Najwyższy - środek zaskarżenia wnosi się za pośrednictwem sądu apelacyjnego, który wydał zaskarżone orzeczenie.

(b)Adres/Address: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa 41

Tel.: +48 22 530 8000

(c) Skarga kasacyjna - podstawą skargi nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów.

Artykuł 78 lit. c) - odpowiednie informacje o organach właściwych do wydania poświadczenia zgodnie z art. 64

(a) Sąd Rejonowy (District Court)

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

(b) Notariusz

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Artykuł 78 lit. d) - informacje o procedurach odwoławczych, o których mowa w art. 72

(a)

- Jeżeli europejskie poświadczenie spadkowe wydał sąd rejonowy, zażalenie składa się do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego;

- Jeżeli europejskie poświadczenie spadkowe wydał notariusz, zażalenie składa się do sądu okręgowego za pośrednictwem notariusza.

(b)

- Sądy (Courts):

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

- Notariusze (Notaries):

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Artykuł 79 - Sporządzanie wykazu zawierającego informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2, i wszelkie późniejsze zmiany wprowadzane do tego wykazu

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 21/12/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.