Prawo spadkowe

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Portugalia

Prawo rodzinne - prawo spadkowe


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 78 lit. a) - nazwy i dane kontaktowe sądów lub organów właściwych w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 45 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 50 ust. 2

Na podstawie art. 45 ust. 1 sądami właściwymi do rozpoznawania wniosków o stwierdzenie wykonalności są miejscowe wydziały o właściwości ogólnej (juízos de competência genérica) lub miejscowe wydziały cywilne (juízos locais cíveis), jeżeli takie istnieją, odpowiedniego sądu rejonowego pierwszej instancji (Tribunal de Comarca (1ª Instância)).

Na podstawie art. 50 ust. 2 sądami właściwymi do orzekania w sprawie środków zaskarżenia są sądy apelacyjne (Tribunais de Relação).

Artykuł 78 lit. b) - informacje o procedurach zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 51

Do celów art. 51 orzeczenie wydane w postępowaniu apelacyjnym można zaskarżyć jedynie w drodze wniesienia środka zaskarżenia dotyczącego kwestii prawnych (recurso de revista) do Sądu Najwyższego (Supremo Tribunal de Justiça).

Artykuł 78 lit. c) - odpowiednie informacje o organach właściwych do wydania poświadczenia zgodnie z art. 64

Organami właściwymi do wydawania europejskiego poświadczenia spadkowego są urzędnicy rejestrowi (conservadores) upoważnieni do prowadzenia uproszczonych postępowań spadkowych, jak przewidziano w art. 210–210R kodeksu rejestru cywilnego (Código do Registo Civil) ze zmianami.

Wykaz urzędów rejestrowych (conservatórias), które mogą wydawać europejskie poświadczenie spadkowe, jest dostępny na stronie: http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais

Artykuł 78 lit. d) - informacje o procedurach odwoławczych, o których mowa w art. 72

Do celów art. 72 środki odwoławcze od decyzji urzędników rejestrowych są rozpoznawane przez lokalny wydział o właściwości ogólnej lub wydział cywilny sądu okręgowego pierwszej instancji, na którego obszarze mieści się właściwy urząd rejestrowy, o ile w danym sądzie okręgowym istnieje taki wydział cywilny.

W terminie 15 dni od otrzymania powiadomienia o wydaniu decyzji wnioskodawca musi przedstawić urzędowi rejestrowemu środek odwoławczy skierowany do sędziego wraz z odpowiednimi dokumentami (art. 286 i 288 kodeksu rejestru cywilnego ze zmianami).

Artykuł 79 - Sporządzanie wykazu zawierającego informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2, i wszelkie późniejsze zmiany wprowadzane do tego wykazu

Do celów art. 3 ust. 2 – w sprawach spadkowych i w sprawach wymagających rozstrzygnięcia sporu – organami właściwymi są oprócz sądów również notariusze.

Na podstawie nowych przepisów dotyczących postępowania w sprawie spisu inwentarza, zatwierdzonych ustawą nr 23/2013 z dnia 5 marca 2013 r. z późn. zm. i wykonywanych na podstawie rozporządzenia wykonawczego nr 278/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. z późn. zm., notariusze mają kompetencje do sporządzania wszelkich dokumentów na potrzeby postępowania w sprawie spisu inwentarza oraz wydawania poświadczeń dziedziczenia dla spadkobierców w następstwie zgonu spadkodawcy, z wyjątkiem spraw, w których strony korzystają z tradycyjnej drogi sądowej.

Ostatnia aktualizacja: 13/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.