Prawo spadkowe

Rumunia

Autor treści:
Rumunia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Rumunia

Prawo rodzinne - prawo spadkowe


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 78 lit. a) - nazwy i dane kontaktowe sądów lub organów właściwych w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 45 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 50 ust. 2

W Rumunii wnioski o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczenia (exequatur) należą do właściwości sądów okręgowych (art. 95 ust. 1 i 1098 kodeksu postępowania cywilnego). Środki zaskarżenia od orzeczeń w sprawie wniosków o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczenia (exequatur) należą do właściwości sądów apelacyjnych (art. 96 ust. 2 ustawy nr 134/2010 (kodeks postępowania cywilnego)).

Artykuł 78 lit. b) - informacje o procedurach zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 51

Skarga kasacyjna do Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości (Înalta Curte de Casație și Justiție) (art. 97 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego)

Dane adresowe sądu: Strada Batiștei nr. 25, Sector 2, Bucharest (kod pocztowy: 020934).

Artykuł 78 lit. c) - odpowiednie informacje o organach właściwych do wydania poświadczenia zgodnie z art. 64

Notariusz lub sąd

Zgodnie z art. I6 ustawy nr 206/2016 uzupełniającej nadzwyczajny dekret rządowy nr 119/2006 w sprawie niektórych środków niezbędnych do stosowania rozporządzeń unijnych od dnia wstąpienia przez Rumunię do UE oraz zmieniającej i uzupełniającej ustawę nr 36/1995 o notariuszach i czynnościach notarialnych:

„Europejskie poświadczenie spadkowe, zgodnie z rozdziałem VI rozporządzenia nr 650/2012, wydaje na żądanie którejkolwiek z osób wymienionych w art. 63 ust. 1 rozporządzenia, notariusz, który sporządził poświadczenie lub w którego archiwum ono się znajduje. Jeśli notariusz, który sporządził poświadczenie dziedziczenia zgodnie z prawem rumuńskim, przechowuje akty notarialne w archiwum izby notarialnej, europejskie poświadczenie spadkowe powinien wydać notariusz wyznaczony w tym celu przez prezesa rady izby notarialnej.” [art. 3 ust. 1 ustawy nr 206/2016].

Nazwy oraz dane kontaktowe kancelarii notarialnych można znaleźć na stronie internetowej Rumuńskiej Krajowej Unii Notariatu (Uniunea Națională a Notarilor Publici din România): http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Jeśli spadkobiercę, zakres spadku lub zakres praw i obowiązków spadkobiercy ustalił sąd, europejskie poświadczenie spadkowe wydaje sąd, który wydał stosowne orzeczenie.

Artykuł 78 lit. d) - informacje o procedurach odwoławczych, o których mowa w art. 72

Środek zaskarżenia, o którym mowa w art. 72 rozporządzenia nr 650/2012, rozpoznaje sąd, który wydał, sprostował, zmienił lub uchylił europejskie poświadczenie spadkowe lub który orzekł o zawieszeniu skutków poświadczenia albo – w stosownych przypadkach – sąd, w okręgu którego mieści się kancelaria notarialna notariusza, który wydał poświadczenie. Od orzeczenia w przedmiocie tego środka przysługuje wyłącznie odwołanie do sądu wyższej instancji. [art. 5 ust. 1 ustawy nr 206/2016].

Wnioski o sprostowanie, zmianę lub uchylenia europejskiego poświadczenia spadkowego rozpoznaje organ, który je wydał, tj. notariusz lub sąd (art. I6, art. 5 ust. 1 ustawy nr 206/2016).

Artykuł 79 - Sporządzanie wykazu zawierającego informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2, i wszelkie późniejsze zmiany wprowadzane do tego wykazu

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 16/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.