Prawo spadkowe

Słowacja

Autor treści:
Słowacja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Słowacja

Prawo rodzinne - prawo spadkowe


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 78 lit. a) - nazwy i dane kontaktowe sądów lub organów właściwych w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 45 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 50 ust. 2

Organami właściwymi do rozpoznawania wniosków o stwierdzenie wykonalności na podstawie art. 45 ust. 1 są sądy rejonowe (okresné súdy).

Zgodnie z art. 50 ust. 2 organami właściwymi do rozpoznawania środków zaskarżenia od orzeczeń dotyczących stwierdzenia wykonalności wydawanych na podstawie art. 45 ust. 1 są sądy okręgowe (krajské súdy). Środek zaskarżenia należy wnieść do sądu rejonowego, który wydał orzeczenie podlegające zaskarżeniu.

Artykuł 78 lit. b) - informacje o procedurach zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 51

Orzeczenia wydane w postępowaniu apelacyjnym na podstawie art. 51 można zaskarżyć w drodze wniesienia skargi kasacyjnej (dovolanie). Skargi kasacyjne rozpoznaje Sąd Najwyższy Republiki Słowackiej (Najvyšší súd Slovenskej republiky), przy czym należy je wnieść do sądu rejonowego, który rozstrzygnął sprawę w pierwszej instancji. Skarga kasacyjna niekoniecznie dotyczy jedynie wad prawnych orzeczenia wydanego w postępowaniu apelacyjnym.

Artykuł 78 lit. c) - odpowiednie informacje o organach właściwych do wydania poświadczenia zgodnie z art. 64

Organy właściwe do wydawania poświadczeń na podstawie art. 64 to:

  • powołani przez sąd notariusze (notár poverený súdom), jeżeli postępowanie spadkowe nie zostało jeszcze zakończone, a także po jego zakończeniu.

Artykuł 78 lit. d) - informacje o procedurach odwoławczych, o których mowa w art. 72

Postępowanie odwoławcze na podstawie art. 72:

  • odwołanie należy wnieść do sądu rejonowego, który powołał notariusza na komisarza sądowego prowadzącego postępowanie spadkowe, w terminie 15 dni od dnia doręczenia europejskiego poświadczenia spadkowego. Odwołanie ma charakter suspensywny. Odwołania dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego rozpoznaje sąd rejonowy.

Artykuł 79 - Sporządzanie wykazu zawierającego informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2, i wszelkie późniejsze zmiany wprowadzane do tego wykazu

W Republice Słowackiej nie istnieją inne organy ani przedstawiciele zawodów prawniczych, o których mowa w art. 3 ust. 2.

Ostatnia aktualizacja: 09/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.