Prawo spadkowe

Słowenia

Autor treści:
Słowenia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Słowenia

Prawo rodzinne - prawo spadkowe


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 78 lit. a) - nazwy i dane kontaktowe sądów lub organów właściwych w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 45 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 50 ust. 2

Sądy okręgowe (okrožna sodišča (l.mn.) okrožno sodišče (l.poj.)) są właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 45 ust. 1.

Wykaz sądów okręgowych można znaleźć tutaj.

Sądy okręgowe są właściwe do rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 50 ust. 2

Wykaz sądów okręgowych można znaleźć tutaj.

Artykuł 78 lit. b) - informacje o procedurach zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 51

Strona może wnieść środek zaskarżenia (pritožba) od orzeczenia sądu okręgowego dotyczącego sprzeciwu wobec stwierdzenia wykonalności. Środek zaskarżenia należy wnieść w terminie 30 dni od doręczenia zaskarżonego orzeczenia. Środek zaskarżenia należy wnieść do sądu okręgowego, który następnie przekazuje go do Sądu Najwyższego Republiki Słowenii (Vrhovno sodišče Republike Slovenije). Środek zaskarżenia doręczany jest stronie przeciwnej, która musi na niego odpowiedzieć w terminie 30 dni. Sąd Najwyższy wydaje orzeczenie w przedmiocie środka zaskarżenia.

Vrhovno sodišče RS
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

tel.: (01) 366 44 44
faks.: (01) 366 43 01
e-mail: urad.vsrs@sodisce.si

Artykuł 78 lit. c) - odpowiednie informacje o organach właściwych do wydania poświadczenia zgodnie z art. 64

Europejskie poświadczenie spadkowe wydawane jest przez sąd rejonowy (okrajno sodišče (l.poj.) okrajna sodišča (l.mn.)), który wydaje orzeczenie w postępowaniu spadkowym.

Wykaz sądów rejonowych w Słowenii można znaleźć tutaj.

Artykuł 78 lit. d) - informacje o procedurach odwoławczych, o których mowa w art. 72

Uprawniony do złożenia wniosku o wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego może wnieść środek zaskarżenia od następujących orzeczeń: orzeczenia sądu w sprawie wniosku o wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego; orzeczenia w sprawie sprostowania europejskiego poświadczenia spadkowego; orzeczenia w sprawie zmiany europejskiego poświadczenia spadkowego; orzeczenia uchylającego europejskie poświadczenie spadkowe. Środek zaskarżenia należy wnieść w ramach postępowania spadkowego, tzn. do sądu, który wydał orzeczenie dotyczące dziedziczenia, w terminie 30 dni od doręczenia orzeczenia. Wniesienie środka zaskarżenia nie wstrzymuje wykonania orzeczenia.

Sąd, do którego wniesiono środek zaskarżenia, może zmienić lub uchylić wydane przez siebie orzeczenie jedynie w drodze wydania nowego orzeczenia. Jeżeli tego nie uczyni, przekazuje środek zaskarżenia do rozpatrzenia sądowi apelacyjnemu (višje sodišče (l.poj.) višja sodišča (l.mn.)).

Wykaz sądów apelacyjnych można znaleźć tutaj.

Artykuł 79 - Sporządzanie wykazu zawierającego informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2, i wszelkie późniejsze zmiany wprowadzane do tego wykazu

W Republice Słowenii sądy mają właściwość wyłączną w sprawach spadkowych, co oznacza, że nie istnieją żadne inne organy lub przedstawiciele zawodów prawniczych właściwi w sprawach spadkowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 rozporządzenia, którzy wykonują funkcje sądowe lub działają na podstawie przekazania uprawnień przez organ sądowy lub działają pod kontrolą organu sądowego.

Ostatnia aktualizacja: 06/06/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.