Prawo spadkowe

Hiszpania

Autor treści:
Hiszpania

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Hiszpania

Prawo rodzinne - prawo spadkowe


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 78 lit. a) - nazwy i dane kontaktowe sądów lub organów właściwych w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 45 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 50 ust. 2

Wniosek o stwierdzenie wykonalności rozpoznaje sąd pierwszej instancji (Juzgado de Primera Instancia) właściwy dla miejsca zamieszkania strony, której dotyczy wniosek o uznanie lub wykonanie orzeczenia, lub dla miejsca, w którym wyrok ma być wykonany.

Dwudziesty szósty przepis końcowy pkt 2 ustawy 1/2000 o postępowaniu cywilnym (Ley de Enjuiciamiento Civil) w brzmieniu przyjętym w drugim przepisie końcowym ustawy 29/2015 o międzynarodowej współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości (Ley de Cooperación Jurídica Internacional) w sprawach cywilnych.

Od orzeczenia sądu przysługuje odwołanie. Sądem właściwym do rozpatrywania odwołań jest sąd prowincji (Audiencia Provincial).

Dwudziesty szósty przepis końcowy pkt 5 ustawy 1/2000 o postępowaniu cywilnym, w brzmieniu przyjętym w drugim przepisie końcowym ustawy 29/2015 o międzynarodowej współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych.

Artykuł 78 lit. b) - informacje o procedurach zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 51

Środki zaskarżenia przysługujące od orzeczeń wydanych w postępowaniu odwoławczym na mocy tej ustawy to: nadzwyczajny środek zaskarżenia dotyczący naruszenia przepisów postępowania (recurso extraordinario por infración procesal) oraz skarga kasacyjna (recurso de casación).

Dwudziesty szósty przepis końcowy pkt 5 ustawy 1/2000 o postępowaniu cywilnym, w brzmieniu przyjętym w drugim przepisie końcowym ustawy 29/2015 o międzynarodowej współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych.

Artykuł 78 lit. c) - odpowiednie informacje o organach właściwych do wydania poświadczenia zgodnie z art. 64

Poświadczenie wyda w każdym przypadku właściwy sąd lub notariusz.

a) Sąd wyda europejskie poświadczenie spadkowe w drodze odrębnego postanowienia (mediante providencia) na podstawie art. 67 rozporządzenia (UE) nr 650/2012, po otrzymaniu wypełnionego formularza wniosku o wydanie poświadczenia, o którym mowa w art. 65 ust. 2 rozporządzenia.

Sądem właściwym do orzekania w sprawie wydania europejskiego poświadczenia spadkowego jest sąd, który rozstrzygał lub rozstrzyga sprawę spadkową. Wnioskodawca otrzyma kopię wydanego poświadczenia.

b) Właściwy notariusz, który zgłasza całość lub część spadku, lub w stosownych przypadkach, jego przedstawiciel prawny lub osoba go zastępująca, wydaje poświadczenie, o którym mowa w art. 62 rozporządzenia (UE) nr 650/2012, na wniosek, korzystając z formularza, o którym mowa w art. 67 rozporządzenia.

Dwudziesty szósty przepis końcowy pkt 11 i 14 ustawy 1/2000 o postępowaniu cywilnym, w brzmieniu przyjętym w drugim przepisie końcowym ustawy 29/2015 o międzynarodowej współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych.

Artykuł 78 lit. d) - informacje o procedurach odwoławczych, o których mowa w art. 72

a) Sąd zmienia lub anuluje europejskie poświadczenie spadkowe lub odmawia jego wydania w drodze odrębnego postanowienia (mediante auto), które można zaskarżyć wyłącznie w drodze wniosku o ponowne rozpatrzenie (recurso de reposición) przez ten sam sąd (en única instancia).

b) Jeżeli notariusz odmawia skorygowania, zmiany, anulowania lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, można wnieść środek zaskarżenia do sądu pierwszej instancji właściwego dla oficjalnego miejsca zamieszkania notariusza, który zostanie rozpatrzony w trybie uproszczonej procedury ustnej (trámites del juicio verbal).

Dwudziesty szósty przepis końcowy pkt 12, 13, 15 i 16 ustawy 1/2000 o postępowaniu cywilnym, w brzmieniu przyjętym w drugim przepisie końcowym ustawy 29/2015 o międzynarodowej współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych.

Artykuł 79 - Sporządzanie wykazu zawierającego informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2, i wszelkie późniejsze zmiany wprowadzane do tego wykazu

Notariusze – w przypadku poświadczeń spadkobierców beztestamentowych, a także w przypadku przedstawiania sądowi, weryfikacji, otwarcia i notarialnego poświadczania testamentu zapieczętowanego, holograficznego lub ustnego oraz sporządzenia spisu inwentarza spadku.

Art. 55 i 56, 57–65, 67 i 68 ustawy o notariacie (Ley del Notariado), w brzmieniu przyjętym w jedenastym przepisie końcowym ustawy nr 15/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. o postępowaniu nieprocesowym (Ley de la contentie).

Ostatnia aktualizacja: 26/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.