Prawo spadkowe

Szwecja

Autor treści:
Szwecja

Artykuł 78 lit. a) - nazwy i dane kontaktowe sądów lub organów właściwych w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 45 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 50 ust. 2

Wniosek o stwierdzenie wykonalności na podstawie art. 45 ust. 1:

- sąd rejonowy (tingsrätt).

Środki zaskarżenia od orzeczeń na podstawie art. 50 ust. 2:

- środki zaskarżenia na podstawie art. 50 art. 2 należy wnieść do sądu, który wydał dane orzeczenie;

- sąd rejonowy.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Artykuł 78 lit. b) - informacje o procedurach zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 51

- sąd apelacyjny (hovrätt) i Sąd Najwyższy (Högsta domstolen)

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Artykuł 78 lit. c) - odpowiednie informacje o organach właściwych do wydania poświadczenia zgodnie z art. 64

Szwedzki Urząd Skarbowy (Skatteverket)

171 94 Solna

Artykuł 78 lit. d) - informacje o procedurach odwoławczych, o których mowa w art. 72

Postępowanie: Do środków odwoławczych mają zastosowanie przepisy ustawy o sądach (lagen om domstolsärenden) (1996:241), o ile rozporządzenie o dziedziczeniu nie stanowi inaczej.

Nazwa: sąd rejonowy, sąd apelacyjny i Sąd Najwyższy.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Artykuł 79 - Sporządzanie wykazu zawierającego informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2, i wszelkie późniejsze zmiany wprowadzane do tego wykazu

a) Szwedzki Urząd Skarbowy;

b) zarządca spadku (skiftesman);

c) wykonawca testamentu (testamentsexekutor), w przypadku gdy pełni on również funkcję zarządcy spadku mimo braku szczególnego umocowania;

d) specjalny administrator spadku (testamentsexekutor), w przypadku gdy pełni on również funkcję zarządcy spadku mimo braku szczególnego umocowania.

Ostatnia aktualizacja: 03/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.