Succesiunile

Bulgaria

Conținut furnizat de
Bulgaria

Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)

O cerere privind constatarea caracterului executoriu al unei hotărâri judecătorești sau al oricărui alt act emis de un stat membru al Uniunii Europene se depune la instanța provincială în raza teritorială a căreia se află domiciliul sau sediul debitorului sau locul de executare. [Articolul 627e alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

Instanța competentă din punct de vedere teritorial poate fi găsită folosind motorul de căutare disponibil pe site.

Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Hotărârea pronunțată în primă instanță poate face obiectul unui apel la Curtea de apel din Sofia. [Articolul 627e alineatul (6) prima teză din Codul de procedură civilă].

Hotărârea pronunțată de Curtea de apel din Sofia poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Casație. [Articolul 627e alineatul (6) a doua teză din Codul de procedură civilă].

Prevederile din legislația națională în materie civilă privind aceste căi de atac se regăsesc în capitolele 20 și 22 din Codul de procedură civilă.

Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64

În cazul în care instanțele bulgare au competență internațională în temeiul articolelor 4, 7, 10 și 11 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012, cererea pentru emiterea unui certificat european de moștenitor se înaintează instanței districtuale competente de la ultimul domiciliu stabil al persoanei decedate sau, în absența acestuia, de la ultima sa adresă din Bulgaria. În cazul în care defunctul nu avea o adresă în Bulgaria, cererea se depune la Tribunalul Districtual Sofia. [Articolul 627f alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

Instanța competentă din punct de vedere teritorial poate fi găsită folosind motorul de căutare disponibil pe site.

Nicio altă autoritate nu este competentă să elibereze un certificat european de moștenitor.

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72

Calea de atac împotriva unui certificat european de moștenitor sau împotriva refuzului de a emite un astfel de certificat poate fi introdusă la instanța provincială competentă în termen de o lună de la data comunicării sau notificării. În cazul în care un certificat european de moștenitor eliberat este incorect sau dacă refuzul de a emite un certificat este neîntemeiat, instanța anulează hotărârea și retrimite cauza la instanța de prim grad de jurisdicție, împreună cu instrucțiuni obligatorii. [Articolul 627f alineatul (3) din Codul de procedură civilă].

Hotărârile pronunțate ca răspuns la o solicitare de corectare, modificare sau retragere a unui certificat european de moștenitor pot face obiectul unei căi de atac în fața instanței provinciale competente în termen de două săptămâni de la data comunicării sau notificării. În cazul în care un certificat european de moștenitor eliberat este incorect sau dacă refuzul de a emite un certificat este neîntemeiat, instanța anulează hotărârea și retrimite cauza la instanța de prim grad de jurisdicție, împreună cu instrucțiuni obligatorii. [Articolul 627g alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

Suspendarea valabilității unui certificat european de moștenitor emis de instanța districtuală poate fi contestată la instanța provincială în termen de o săptămână. (Articolul 627h din Codul de procedură civilă).

Aspectele care nu sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 650/2012 prin normele create în mod specific în temeiul Codului de procedură civilă în ceea ce privește procedura de emitere a certificatului european de moștenitor sunt reglementate de normele generale aplicabile procedurilor necontencioase (capitolul 49 din Codul de procedură civilă).

Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)

În Bulgaria, doar instanțele de judecată se încadrează în definiția termenului „instanță judecătorească” prevăzută la articolul 3 alineatul (2).

Ultima actualizare: 26/09/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.