Succesiunile

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Croaţia

Dreptul familiei – chestiuni referitoare la succesiuni


*mențiuni obligatorii

Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)

Denumirile și datele de contact ale instanțelor municipale se găsesc în baza de date cu instanțe disponibilă pe portalul european e-justiție.

Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Căile de atac împotriva hotărârilor unei instanțe de prim grad de jurisdicție (având drept obiect o obiecție împotriva unei decizii a unui notar public) trebuie să fie introduse în termen de cincisprezece zile de la comunicarea hotărârilor respective.

Pe baza căii de atac formulate, instanța de prim grad de jurisdicție poate să modifice în mod autonom hotărârea atacată, emițând o nouă hotărâre. În cazul în care instanța de prim grad de jurisdicție nu își modifică hotărârea, va deferi apelul unei instanțe de al doilea grad de jurisdicție (care poate avea în vedere chiar un apel depus după expirarea termenului, dacă nu încalcă astfel drepturile celorlalte părți).

Trebuie remarcat că orice persoană care are un interes legitim poate încerca să obțină rectificarea, printr-o acțiune penală pentru recuperarea unui prejudiciu, a oricărui element pe care îl consideră eronat în decizia privind succesiunea (articolul 232 din Legea privind succesiunile).

Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64

În conformitate cu Legea privind succesiunile, instanțele municipale și notarii publici, în calitate de comisari ai instanței, au competența de a emite un certificat european de moștenitor.

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72

Articolul 7 din legea de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 650/2012 permite formularea unei obiecții împotriva unui certificat european de moștenitor (denumit în continuare „certificat”) emis de un notar public. Obiecția va face obiectul unei hotărâri din partea unei instanțe municipale. Articolul citat permite, de asemenea, formularea unei căi de atac împotriva unui certificat emis de o instanță municipală sau împotriva unei hotărâri a unei instanțe municipale prin care se acordă sau se refuză un certificat. Obiecția va face obiectul unei hotărâri din partea unei instanțe regionale.

Un certificat poate fi rectificat, modificat sau retras de instanța municipală sau de notarul public care l-au emis, din oficiu sau la cererea oricărei părți care demonstrează existența unui interes legitim. Articolul 9 din legea de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 650/2012 permite formularea unei obiecții împotriva unei decizii a unei notar public prin care se rectifică, se modifică sau se retrage un certificat. Obiecția va face obiectul unei hotărâri din partea unei instanțe municipale. Articolul citat permite, de asemenea, formularea unei căi de atac împotriva unei hotărâri a unei instanțe municipale prin care se rectifică, se modifică sau se retrage un certificat. Obiecția va face obiectul unei hotărâri din partea unei instanțe regionale.

Hotărârea privind o cerere de suspendare a efectelor unui certificat în sensul articolului 73 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 650/2012 este luată de instanța municipală sau notarul public pe lângă care este pendinte modificarea sau retragerea certificatului. Împotriva unei decizii adoptate de un notar public prin care se suspendă efectele unui certificat se poate formula o obiecție, în privința căreia hotărârea va fi pronunțată de o instanță municipală. Împotriva unei hotărâri adoptate de o instanță municipală prin care se suspendă efectele unui certificat se poate formula o cale de atac, în privința căreia hotărârea va fi pronunțată de o instanță regională.

În toate cazurile de mai sus, dispozițiile Legii privind succesiunile referitoare la procedurile și hotărârile referitoare la obiecțiile la hotărâri privind succesiunea se aplică mutatis mutandis procedurilor și hotărârilor referitoare la obiecțiile la deciziile unui notar public și căilor de atac împotriva hotărârilor unei instanțe municipale.

În conformitate cu Legea privind succesiunile, o obiecție împotriva unei decizii adoptate de un notar public, acționând în calitate de comisar al instanței în cadrul unei proceduri de succesiune, poate fi depusă în termen de opt zile de la data la care decizia a fost comunicată părților. Obiecția se depune la notarul public, care este obligat să o transmită instanței municipale competente fără întârziere, împreună cu dosarul relevant. Hotărârea asupra unei obiecții este pronunțată de un judecător unic. Orice obiecții formulate cu întârziere, incomplete sau inadmisibile vor fi respinse de instanță. Atunci când o instanță se pronunță asupra unei obiecții cu privire la o decizie adoptată de un notar public, aceasta poate menține decizia în totalitate sau în parte sau o poate desființa. O instanță poate decide în mod autonom ce parte a deciziei desființează sau menține. O hotărâre judecătorească prin care este anulată în totalitate sau în parte o decizie a unui notar public nu poate face obiectul unei căi de atac individuale.

Legea privind succesiunile permite formularea unei căi de atac împotriva unei hotărâri a unei instanțe de prim grad de jurisdicție. Căile de atac trebuie formulate în fața instanței de prim grad de jurisdicție în termen de 15 zile de la data în care a fost comunicată hotărârea instanței de prim grad de jurisdicție. Pe baza unei căi de atac formulate în timp util, instanța de prim grad de jurisdicție poate modifica în mod autonom hotărârea contestată, prin pronunțarea unei noi hotărâri, dacă acest lucru nu încalcă drepturile celorlalte părți care decurg din hotărârea respectivă. În cazul în care instanța de prim grad de jurisdicție nu își modifică hotărârea, va deferi apelul unei instanțe de al doilea grad de jurisdicție, indiferent dacă formularea căii de atac a intervenit sau nu înainte de expirarea termenului. De regulă, instanța de al doilea grad de jurisdicție hotărăște numai în privința căilor de atac formulate în timp util. Este, totuși, posibil ca aceasta să ia în considerare căile de atac formulate cu întârziere, dacă acest lucru nu încalcă drepturilor celorlalte părți care decurg din hotărârea contestată.

Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)

În Croația, pe lângă instanțele municipale competente, notarii publici PDF (194 Kb) hr sunt profesioniștii din domeniul juridic desemnați ca având competență în materie de succesiuni care exercită atribuții judiciare sau acționează în temeiul unei delegări de competență din partea unei autorități judiciare ori sub controlul acesteia în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor.

Ultima actualizare: 15/07/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.