Succesiunile

Franţa

Conținut furnizat de
Franţa

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Franţa

Dreptul familiei – chestiuni referitoare la succesiuni


*mențiuni obligatorii

Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)

Cererile menționate la articolul 45 sunt depuse la directorul serviciilor grefei instanței regionale [articolul 509-1 și articolul 509-2 din Codul de procedură civilă], în cazul în care se referă la o hotărâre a instanței sau la o tranzacție judiciară, și președintelui camerei notarilor publici (chambre des notaires) ori înlocuitorului acestuia, în cazul absenței sau incapacității, dacă se referă la un act autentic (articolul 509-3 din Codul de procedură civilă).

Autoritatea în fața căreia se introduc căile de atac menționate la articolul 50 alineatul (2) este președintele instanței regionale (articolul 509-9 din Codul de procedură civilă).

Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

O hotărâre definitivă emisă de președintele tribunalului judiciar poate fi contestată doar prin introducerea unui recurs pe motive de drept (pourvoi en cassation).

Temeiurile recursului pe motive de drept pot fi diferite (hotărâre care contravine legii, abuz de putere, lipsă de competență a instanței, lipsă de temei juridic, netemeinicia acțiunii, hotărâri contradictorii etc.), dar în oricare dintre aceste situații judecătorul examinează doar aplicarea legii. Astfel, aceasta înseamnă că instanța verifică dacă hotărârea nu a fost contrară legislației sau statului de drept, dar nu examinează cauza pe fond.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64

Certificatul european de moștenitor este eliberat de un notar.

Consiliul Superior al Notarilor (Conseil supérieur du notariat) este organismul care supraveghează exercitarea profesiei de notar în Franța.

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

Contact: https://www.notaires.fr/fr

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72

O contestație de tipul celei menționate la articolul 72 poate fi introdusă înaintea președintelui instanței regionale competente în pe raza căreia se află sediul notarului (articolul 1381-4 din Codul de procedură civilă).

Această contestație poate fi depusă în termen de cincisprezece zile de la eliberarea sau notificarea copiei legalizate a certificatului european de moștenitor sau de la primirea hotărârii cu privire la acesta.

Președintele instanței regionale emite o hotărâre definitivă cu privire la cerere. Solicitantul, notarul care a eliberat certificatul și, după caz, partea care solicită certificatul european de moștenitor, dacă este altă parte decât solicitantul, sunt audiați sau citați. Notarul este informat în legătură cu hotărârea.

În cazul în care președintele instanței regionale dispune emiterea, rectificarea sau modificarea certificatului, acesta poate efectua demersurile necesare sau poate solicita acest lucru notarului.

Dacă președintele instanței dispune retragerea certificatului european de moștenitor sau suspendarea efectelor acestuia, notarul informează fără întârziere toate persoanele cărora le-au fost eliberate copii legalizate. Niciun fel de copii ale certificatului nu pot fi emise în perioada în care efectele acestuia sunt suspendate.

Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)

Nu este cazul

Ultima actualizare: 15/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.