Succesiunile

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Grecia

Dreptul familiei – chestiuni referitoare la succesiuni


*mențiuni obligatorii

Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)

Instanța competentă pentru examinarea cererilor de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) este completul format dintr-un judecător unic de la instanța de prim grad de jurisdicție [Μονομελές Πρωτοδικείο] din districtul în care își are domiciliul partea împotriva căreia este solicitată executarea; dacă partea respectivă nu are un domiciliu, se ia în considerare reședința acesteia; dacă partea respectivă nu are o reședință, competența revine completului format dintr-un judecător unic de la instanța de prim grad de jurisdicție din capitala țării [articolul 905 alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

Instanța competentă pentru soluționarea căilor de atac împotriva deciziilor adoptate în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) este completul format dintr-un judecător unic de la instanța de apel [Μονομελές Εφετείο] din a cărei rază teritorială face parte completul format dintr-un judecător unic de la instanța de prim grad de jurisdicție care a judecat speța.

Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Curtea Supremă [Άρειος Πάγος] este instanța la care pot fi contestate hotărârile pronunțate ca urmare a exercitării unei căi de atac prevăzute la articolul 51 (complet format dintr-un judecător unic de la instanța de apel).

Executarea este încuviințată de completul format dintr-un judecător unic de la instanța de prim grad de jurisdicție în procedura ex parte (articolele 740-781 din Codul de procedură civilă).

Căile de atac introduse în fața completului format dintr-un judecător unic de la instanța de apel împotriva hotărârii completului format dintr-un judecător unic de la instanța de apel [sic] sunt soluționate în cadrul unei proceduri contencioase (articolul 524 din Codul de procedură civilă).

Decizia poate fi anulată din motivele menționate la articolul 559 din Codul de procedură civilă.

Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64

Instanța districtuală de drept civil [Ειρηνοδικείο] din districtul în care persoana decedată își avea domiciliul la momentul decesului; dacă persoana respectivă nu avea un domiciliu, se ia în considerare reședința acesteia; dacă nu avea o reședință la momentul decesului, competența revine instanței districtuale de drept civil din capitala țării (articolele 30 și 810 din Codul de procedură civilă).

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72

A. – Decizia prin care se dispune eliberarea unui certificat de moștenitor în conformitate cu articolul 72 alineatul (1) din regulament poate fi contestată prin introducerea unei căi de atac la completul format din mai mulți judecători de la instanța de prim grad de jurisdicție [Πολυμελούς Πρωτοδικείου] din districtul în care se află instanța districtuală de drept civil [articolul 824 alineatul (1) în coroborare cu articolul 18 din Codul de procedură civilă].

B. Decizia prin care se dispune retragerea certificatului sau declararea acestuia ca nul sau modificarea ori revocarea acestuia poate fi contestată, în temeiul articolului 71 și articolului 73 alineatul (1) litera (a) din regulament, doar printr-o procedură de chemare în judecată a unui terț, înaintea instanței competente în materie de succesiuni, care este instanța districtuală de drept civil [Ειρηνοδικείο] din districtul în care persoana decedată își avea domiciliul la momentul decesului sau în care își avea reședința dacă nu avea un domiciliu; dacă persoana decedată nu avea o reședință, instanța competentă este instanța districtuală din capitala țării (articolele 823 și 824 din Codul de procedură civilă în coroborare cu articolul 1965 din Codul civil).

Pentru procedura de contestare (menționată la punctul A de mai sus), a se vedea articolele 495-500 și 511-537 din Codul de procedură civilă.

Pentru procedura de chemare în judecată a unui terț (menționată la punctul B de mai sus), a se vedea articolele 583-590 din Codul de procedură civilă.

Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)

Notarii sunt profesioniști din domeniul juridic care au competență în materie de succesiuni.

Notarii acționează sub controlul unei autorități judiciare (parchetul de pe lângă instanța de prim grad de jurisdicție – Εισαγγελέα Πρωτοδικών).

Notarii sunt funcționari publici neremunerați învestiți cu autoritatea de stat de a întocmi acte autentice care au valabilitatea actelor oficiale și, în același timp, avantajele forței probante mai mari, datei certe și forței executorii.

În exercitarea atribuțiilor care le revin, prin aplicarea legii, notarii protejează simultan interesele statului și ale părților, iar ca avocați cu înaltă formare academică și care acționează imparțial, oferă certitudine juridică persoanelor implicate și previn potențialele litigii.

Aceste calități ale notarilor și ale actelor și înscrisurilor pe care le întocmesc înseamnă că aceștia au un rol activ și efectiv în ceea ce privește justiția preventivă, protejând drepturile celor care se prezintă în fața lor.

Ultima actualizare: 11/01/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.