Succesiunile

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Letonia

Dreptul familiei – chestiuni referitoare la succesiuni


*mențiuni obligatorii

Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)

Hotărârea unei instanțe străine care este executorie în țara în care a fost pronunțată este executorie în Letonia, după încheierea cu succes a procedurii de recunoaștere în Letonia.

Cu excepția cazului în care în normele relevante se prevede altfel, procedura de încuviințare a executării conform Regulamentului (UE) nr. 650/2012 este prevăzută în capitolul 77 din Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likuma) în care există prevederi privind recunoașterea hotărârilor pronunțate de instanțe străine. Instanța judecătorească competentă să soluționeze cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) este instanța raională [rajona (pilsētas) tiesa] în raza teritorială a căreia trebuie executată hotărârea sau își are domiciliul - sau, în absența unui astfel de loc, reședința sau sediul social - pârâtul.

O decizie a instanței districtuale sau municipale de recunoaștere sau de refuzare a recunoașterii unei hotărâri pronunțate de o instanță străină poate fi contestată prin depunerea unei plângeri auxiliare (sūdzība blakus) la instanța regională (apgabaltiesa), iar decizia instanței regionale poate fi contestată prin depunerea unei plângeri adiționale la Curtea Supremă (Augstākā tiesa).

Lista instanțelor districtuale sau municipale poate fi consultată aici: portalul instanțelor letone

Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

O decizie a instanței districtuale sau municipale de recunoaștere sau de refuzare a recunoașterii unei hotărâri pronunțate de o instanță străină poate fi contestată prin depunerea unei plângeri auxiliare (sūdzība blakus) la instanța regională (apgabaltiesa), iar decizia instanței regionale poate fi contestată prin depunerea unei plângeri adiționale la Curtea Supremă (Augstākā tiesa).

O parte cu domiciliul - sau, în lipsă, cu reședința sau sediul - în Letonia, poate depune o plângere auxiliară în termen de 30 de zile de la data primirii unei copii a hotărârii; o parte care nu își are domiciliul, reședința sau sediul în Letonia poate depune o plângere auxiliară în termen de 60 de zile de la data primirii unei copii a hotărârii.

Lista instanțelor din Letonia poate fi consultată aici: portalul instanțelor letone

Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64

Cu condiția ca Letonia să fie competentă în materie succesorală într-un caz transfrontalier în temeiul articolelor 4, 7, 10 și 11 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012, certificatul european de moștenitor se emite de un notar autorizat (zvērināts notārs).

Lista notarilor autorizați poate fi consultată aici: site-ul web al birourilor notariale

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72

La cererea unei părți interesate, notarul certificat care a întocmit certificatul european de moștenitor poate rectifica, modifica sau retrage certificatul în conformitate cu articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012 sau îi poate suspenda efectele acestuia în conformitate cu articolul 73 din regulament.

În acest sens, notarul întocmește un act notarial (notariāls akts) de rectificare, modificare sau retragere a certificatului sau de suspendare a efectelor sale și le informează fără întârziere pe toate persoanele interesate cărora li s-au transmis extrase sau copii ale certificatului în cauză.

Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 650/2012 și cu articolul 3241 din Legea privind desfășurarea activității notariale (Notariāta likums), un notar care se ocupă de un caz de succesiune transfrontalieră aplică regulile naționale, cu excepția prevederilor diferite din dreptul Uniunii Europene, care este direct aplicabil în Letonia.

Cererea de dezbatere a unei succesiuni (mantošanas iesniegums) trebuie să fie înaintată unui notar din raza teritorială menționată la articolul 252 din Legea privind desfășurarea activității notariale, însă în cazul în care nu se cunoaște ultimul domiciliu declarat al decedatului sau locul în care se află patrimoniul său sau cea mai mare parte a acestuia, cererea poate fi înaintată oricărui notar certificat.

Procedura de încuviințare a executării unei hotărâri judecătorești trebuie introdusă la instanța districtuală sau municipală.

Lista notarilor autorizați poate fi consultată aici: site-ul web al birourilor notariale.

Ultima actualizare: 27/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.