Succesiunile

România

Conținut furnizat de
România

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

România

Dreptul familiei – chestiuni referitoare la succesiuni


*mențiuni obligatorii

Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)

În România cererile de recunoaştere şi încuviinţare a executării (exequatur) sunt de competenţa tribunalului (art. 95 pct. 1 şi art. 1098 din Codul de procedură civilă). Apelul împotriva hotărârii de recunoaştere şi încuviinţare a executării (exequatur) este de competenţa curţii de apel (art. 96 pct. 2 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă).

Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Recursul la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (art. 97 pct. 1 din Codul de procedură civilă)

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie are sediul în str. Batiștei nr. 25, Sector 2, cod 020934, București.

Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64

Notarul public sau instanța de judecată.

Conform art. I^6 din Legea nr. 206/2016 pentru completarea O.U.G.nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la U.E., precum și pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995:

"Certificatul european de moștenitor se eliberează în conformitate cu prevederile capitolului VI din Regulamentul nr. 650/2012, la cererea oricăreia dintre persoanele prevăzute la art. 63 alin. (1) din regulament, de către notarul public care eliberat sau în arhiva căruia se păstrează certificatul de moștenitor. În situația în care arhiva notarului public emitent al certificatului de moștenitor în conformitate cu legea română este păstrată de Camera Notarilor Publici, certificatul european de moștenitor va fi eliberat de notarul public desemnat în acest scop de președintele Colegiului director al Camerei." [art. 3 alin. 1 din Legea nr. 206/2016].

Denumirea și datele de contact ale birourilor notarilor publici se pot determina folosind link-ul publicat pe pagina de internet a Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

În cazul în care calitatea de moștenitor, întinderea masei succesorale și/sau întinderea drepturilor și obligațiilor succesorale ale moștenitorilor au fost stabilite prin hotărâre judecătorească, certificatul european de moștenitor se eliberează de către instanța care a pronunțat acea hotărâre.

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72

Contestațiile formulate potrivit art. 72 din Regulamentul nr. 650/2012 se soluționează de instanța care a eliberat, rectificat, modificat sau retras certificatul european de moștenitor ori care a suspendat efectele acestuia sau, după caz, de judecătoria în a cărei circumscripție teritorială se află sediul notarului public instrumentator. Hotărârea prin care se soluționează contestația este supusă numai apelului. [Art. I^6 , art. 5 alin. (1) din Legea nr. 206/2016].

Cererile referitoare la rectificarea, modificarea și retragerea certificatului european de moștenitor sunt de competența emitentului acestuia – notar public sau instanță de judecată, după caz [Art. I^6 , art. 5 alin. (1) din Legea nr. 206/2016].

Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)

Nu este cazul.

Ultima actualizare: 16/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.