Succesiunile

Spania

Conținut furnizat de
Spania

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Spania

Dreptul familiei – chestiuni referitoare la succesiuni


*mențiuni obligatorii

Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)

Competența de a soluționa cererile de încuviințare a executării silite le revine instanțelor de prim grad de jurisdicție (Juzgados de Primera Instancia) de la locul de reședință al părții căreia îi este adresată cererea de recunoaștere sau de executare sau de la locul de executare în care hotărârea este executorie.

Norma 2 din dispoziția finală 26ª din Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (Legea 1/2000 privind procedura civilă), în versiunea care apare în dispoziția finală 2ª din Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil (Legea privind cooperarea juridică internațională în materie civilă).

Se poate introduce o cale de atac. Competența de a soluționa calea de atac le revine instanțelor provinciale (Audiencia Provincial).

Norma 5 din dispoziția finală 26ª din Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (Legea 1/2000 privind procedura civilă), în versiunea care apare în dispoziția finală 2º din Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil (Legea privind cooperarea juridică internațională în materie civilă).

Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Procedurile de contestare a hotărârilor pronunțate în a doua instanță constau în: introducerea unui apel extraordinar pe motiv de încălcare a normelor de procedură (recurso extraordinario por infracción procesal) și în formularea unui recurs (recurso de casación) în conformitate cu dispozițiile legii menționate.

Norma 5 din dispoziția finală 26ª din Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (Legea 1/2000 privind procedura civilă), în versiunea care apare în dispoziția finală 2ª din Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil (Legea privind cooperarea juridică internațională în materie civilă).

Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64

Certificatul se eliberează de instanța judiciară sau notarul competent, de la caz la caz.

a) Eliberarea de către un organism judiciar a certificatului european de moștenitor are loc separat, certificatul eliberându-se prin ordonanță, astfel cum se prevede la articolul 67 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012, în urma unei cereri depuse prin intermediul formularului prevăzut la articolul 65 alineatul (2) din regulamentul menționat.

Instanța care se ocupă sau s-a ocupat cu succesiunea este competentă să elibereze pe cale judiciară certificatul european de moștenitor. Certificatul de moștenitor se eliberează însoțit de o copie, care se înmânează solicitantului.

b) La cerere, notarul care declară integral sau parțial succesiunea sau orice persoană care îl înlocuiește sau care i-a succedat în conformitate cu legea este competent să elibereze certificatul prevăzut la articolul 62 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012, utilizând în acest scop formularul prevăzut la articolul 67 din regulamentul respectiv.

Normele 11 și 14 din dispoziția finală 26ª din Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (Legea 1/2000 privind procedura civilă), în versiunea care apare în dispoziția finală 2º din Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil (Legea privind cooperarea juridică internațională în materie civilă).

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72

a) Procedura de modificare sau de anulare ori de refuz al eliberării unui certificat european de moștenitor de a cărui eliberare sunt competente organismele judiciare are loc separat, se adoptă prin ordonanță și poate fi contestată, în primă şi ultimă instanţă, prin formularea unui recurs grațios (recurso de reposición).

b) Dacă notarul refuză să rectifice, să modifice, să anuleze sau să elibereze un certificat european de moștenitor se poate formula un recurs, în primă şi ultimă instanţă, la tribunalul de primă instanță de la locul oficial de reședință al notarului. Acest recurs se soluționează prin procedura orală.

Normele 12,13, 15 și 16 din dispoziția finală 26ª din Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (Legea 1/2000 privind procedura civilă), în versiunea care apare în dispoziția finală 2ª din Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil (Legea privind cooperarea juridică internațională în materie civilă).

Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)

Notarii, în ceea ce privește declarațiile de succesiune ab intestat, precum și procedurile de prezentare, de autentificare, de deschidere și de legalizare a testamentelor închise, olografe și orale, precum și întocmirea inventariilor.

Articolele 55 și 56, 57-65 și 67-68 din Ley del Notariado (Legea notarilor publici), în versiunea care apare în dispoziția finală 11ª din Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (Legea nr. 15/2015 din 2 iulie 2015 privind procedurile necontencioase).

Ultima actualizare: 26/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.