Dedičské právo

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Návrhy na vyhlásenie vykonateľnosti: súd prvého stupňa (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg)

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch:

– námietka (opposition/verzet) môže byť predložená tomu istému súdu prvého stupňa

– odvolanie (appel/beroep) môže byť predložené odvolaciemu súdu (Cour d'appel/Hof van Beroep)

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Kasačný súd (Cour de Cassation/Hof van Cassatie) preskúma napadnuté rozhodnutia. Neskúma skutkovú podstatu prípadu. Podanie kasačného opravného prostriedku je osobitným postupom. Kasačný súd skúma len to, či rozsudok alebo rozhodnutie vydané v poslednej inštancii (t. j. po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, akými sú najmä odvolanie a námietka) nie sú v rozpore so zákonom alebo neporušujú právnu normu. V prípade, že by tomu tak bolo, kasačný súd zruší napadnuté rozhodnutie a vec postúpi inému súdu. Tento súd potom musí znovu v danej veci vydať nové rozhodnutie (postúpenie veci po zrušení predchádzajúceho rozhodnutia).

Cour de Cassation/Hof van Cassatie

Palais de justice/Justitiepaleis
Place Poelaert/Poelaertplein 1
1000 Brusel

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Osvedčenia podľa článku 64 vydávajú notári.

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

Súd pre rodinné veci (Tribunal de la Famille/Familierechtbank) bol zriadený zákonom z 13. júla 2013 ako útvar súdu prvého stupňa. Tento nový zákon všeobecne rozširuje možnosť začať konania na základe návrhu (requête/verzoekschrift), a to v záujme zjednodušenia a zníženia nákladov spojených so súdnymi konaniami. V mnohých prípadoch však aj naďalej zostáva možné začať konania na základe predvolania (citation/dagvaarding), čo navrhovateľovi umožňuje vo väčšej miere ovplyvniť dátum, kedy bude vec skutočne podaná na súd.

Posledná aktualizácia: 17/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.