Dedičské právo

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Návrh na vyhlásenie vykonateľnosti rozhodnutia súdu alebo iného právneho aktu vydaného v inom členskom štáte Európskej únie musí byť predložený na oblastnom súde, ktorý je príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo registrovaného sídla dlžníka (čl. 627 písm. e) ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Na určenie miesta príslušného súdu je k dispozícii vyhľadávač.

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Proti rozhodnutiu prvého stupňa sa možno odvolať na odvolacom súde v Sofii (čl. 627 písm. e) ods. 6, prvá veta Občianskeho súdneho poriadku).

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu v Sofii sa možno odvolať na Najvyššom kasačnom súde (čl. 627 písm. e) ods. 6, druhá veta Občianskeho súdneho poriadku).

Vnútroštátne právne predpisy v oblasti Občianskeho práva týkajúce sa odvolaní a ďalších opravných prostriedkov sú uvedené v kapitolách 20 a 22 Občianskeho súdneho poriadku.

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

V prípade, keď má bulharský súd medzinárodnú právomoc podľa článkov 4, 7, 10 a 11 nariadenia (EÚ) č. 650/2012, musí byť žiadosť o vydanie európskeho osvedčenia o dedičstve podaná na okresnom súde, ktorý je príslušný podľa posledného trvalého bydliska zosnulého, alebo v prípade jeho neexistencie podľa posledného pobytu zosnulého v Bulharsku. Ak zosnulý nemal v Bulharsku adresu, návrh sa podáva na okresný súd v Sofii (článok 627 písm. f ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Na určenie miesta príslušného okresného súdu je na webových stránkach k dispozícii vyhľadávač.

Žiaden iný orgán nemá právomoc vydávať európske osvedčenie o dedičstve

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

Odvolania proti európskemu osvedčeniu o dedičstve alebo proti odmietnutiu jeho vydania môžu byť podané na príslušný oblastný súd do jedného mesiaca odo dňa doručenia. Ak je vydané európske osvedčenie o dedičstve nesprávne alebo odmietnutie jeho vydania nie je opodstatnené, súd rozhodnutie úplne alebo čiastočne zruší a vráti vec súdu prvého stupňa spolu so záväznými pokynmi. (článok 627 písm. f ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).

Rozhodnutia prijaté v reakcii na žiadosť o opravu alebo zmenu alebo stiahnutie európskeho osvedčenia o dedičstve možno napadnúť odvolaním sa na príslušný oblastný súd do dvoch týždňov odo dňa doručenia. Ak je vydané európske osvedčenie o dedičstve nesprávne alebo odmietnutie jeho opravy, zmeny alebo stiahnutia nie je opodstatnené, súd rozhodnutie úplne alebo čiastočne zruší a vráti vec súdu prvého stupňa spolu so záväznými pokynmi (článok 627 písm. g ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Pozastavenie platnosti európskeho osvedčenia o dedičstve vydané oblastným súdom možno napadnúť odvolaním sa na príslušný oblastný súd do jedného týždňa (článok 627 písm. h Občianskeho súdneho poriadku).

Na záležitosti, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie (EÚ) č. 650/2012 alebo predpisy osobitne vytvorené podľa Občianskeho súdneho poriadku týkajúce sa postupu pre vydávanie európskeho osvedčenia o dedičstve, sa vzťahujú všeobecné pravidlá uplatniteľné na nesporné konanie (kapitola štyridsaťdeväť Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 79 - Ustanovenie a následná zmena a doplnenie zoznamu obsahujúceho informácie uvedené v článku 3 ods. 2

Definícii „súdu“ v súlade s článkom 3 ods. 2 zodpovedajú len súdy v Bulharskej republike.

Posledná aktualizácia: 26/09/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.