Dedičské právo

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Chorvátsko

Rodinné právo – dedičské veci


*povinný údaj

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Názvy a kontaktné údaje príslušných mestských súdov sú uvedené v databáze súdov, ktorá je dostupná na Európskom portáli elektronickej justície.

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa (ktorý rozhoduje o námietke proti rozhodnutiu notára) sa podáva do pätnástich dní odo dňa prijatia rozhodnutia.

V súvislosti s podaným odvolaním môže súd prvého stupňa sám napadnuté rozhodnutie zmeniť novým rozhodnutím. Ak však súd prvého stupňa svoje rozhodnutie nezmení, postúpi odvolanie súdu druhého stupňa (ktorý môže vziať do úvahy aj oneskorene predložené odvolanie, ak tým nie sú dotknuté práva druhých osôb).

Treba pripomenúť, že každá osoba, ktorá má nejaký oprávnený záujem, sa môže cestou súdneho konania pokúsiť dosiahnuť nápravu toho, čo považuje za chybný záver v rozhodnutí o dedičstve, pokiaľ nebola viazaná právoplatným rozhodnutím o dedičstve (článok 232 zákona o dedičstve).

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

V súlade so zákonom o dedičstve je vydávanie európskeho osvedčenia o dedičstve v právomoci mestských súdov alebo súdom poverených notárov.

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

V súlade s článkom 7 zákona, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 650/2012, možno proti európskemu osvedčeniu o dedičstve (ďalej len „osvedčenie“), ktoré vydal notár, podať námietku, o ktorej rozhoduje mestský súd, a proti osvedčeniu vydanému mestským súdom, respektíve proti rozhodnutiu mestského súdu o odmietnutí alebo zamietnutí žiadosti o vydanie osvedčenia možno podať odvolanie, o ktorom rozhoduje okresný súd.

Opravu, zmenu alebo zrušenie osvedčenia vykonáva mestský súd alebo notár, ktorý vydal osvedčenie, z vlastného podnetu alebo na žiadosť osoby, ktorá preukáže oprávnený záujem. V súlade s článkom 9 zákona, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 650/2012, možno proti rozhodnutiu notára o oprave, zmene alebo zrušení osvedčenia podať námietku, o ktorej rozhoduje mestský súd, a proti rozhodnutiu mestského súdu o oprave, zmene alebo zrušení osvedčenia možno podať odvolanie, o ktorom rozhoduje okresný súd.

O žiadosti o pozastavenie účinkov osvedčenia v zmysle článku 73 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 650/2012 rozhoduje mestský súd alebo notár, pred ktorým prebieha konanie o zmene alebo zrušení osvedčenia. Proti rozhodnutiu notára o pozastavení účinkov osvedčenia možno podať námietku, o ktorej rozhoduje mestský súd, a proti rozhodnutiu mestského súdu vo veci žiadosti o pozastavenie účinkov osvedčenia možno podať odvolanie, o ktorom rozhoduje okresný súd.

Vo všetkých uvedených prípadoch sa na konanie a rozhodovanie o námietke proti rozhodnutiu notára alebo o odvolaní proti rozhodnutiu mestského súdu príslušným spôsobom uplatňujú ustanovenia zákona o dedičstve, ktoré sa vzťahujú na konanie a rozhodnutia o námietke, respektíve rozhodnutia vo veci odvolania proti rozhodnutiu o dedičstve.

V súlade so zákonom o dedičstve je možné námietku proti rozhodnutiu, ktoré prijal notár konajúci z poverenia súdu v dedičských záležitostiach, podať do ôsmich dní od dátumu, kedy bolo rozhodnutie stranám doručené. Námietka sa podáva notárovi, ktorý ju musí s príslušným spisom neodkladne predložiť príslušnému mestskému súdu. O námietke rozhoduje samosudca. Oneskorené, neúplné alebo neprípustné námietky budú zrušené súdom. Súd môže pri rozhodovaní o námietke proti rozhodnutiu notára toto rozhodnutie úplne alebo sčasti potvrdiť alebo zrušiť. Súd môže sám rozhodnúť o tom, ktorá časť rozhodnutia sa zruší alebo potvrdí. Proti rozhodnutiu súdu, ktorým sa úplne alebo čiastočne zruší rozhodnutie notára, sa nie je možné odvolať.

V súlade so zákonom o dedičstve možno proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa podať odvolanie, ktoré sa podáva na súde prvého stupňa v lehote 15 dní od doručenia prvostupňového rozhodnutia. Súd prvého stupňa môže na základe včas podaného odvolania novým rozhodnutím zmeniť napadnuté rozhodnutie, ak tým nie sú dotknuté práva druhých založené na tomto rozhodnutí. Ak súd prvého stupňa nezmení svoje rozhodnutie, postúpi odvolanie súdu druhého stupňa bez ohľadu na to, či je odvolanie podané v zákonom stanovenej lehote. Súd druhého stupňa v zásade rozhoduje len o odvolaniach, ktoré boli podané včas, ale môže zohľadniť aj odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene, ak tým nie sú dotknuté práva druhých osôb založené na napadnutom rozhodnutí.

Článok 79 - Ustanovenie a následná zmena a doplnenie zoznamu obsahujúceho informácie uvedené v článku 3 ods. 2

Okrem príslušných mestských súdov majú v Chorvátskej republike v dedičských veciach právomoc notári PDF (194 Kb) hr ako právni odborníci, ktorí vykonávajú súdne funkcie alebo konania na základe splnomocnenia súdmi a pod ich dohľadom v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve.

Posledná aktualizácia: 15/07/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.