Dedičské právo

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Cyprus

Rodinné právo – dedičské veci


*povinný údaj

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Príslušné súdy sú okresné súdy.

  • Okresný súd mesta Nikózia

Adresa: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus

Tel.: +357 2286 5518

Fax: +357 2230 4212/2280 5330

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okresný súd mesta Limassol

Adresa: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus

Tel.: +357 2580 6100/2580 6128

Fax: +357 2530 5311

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okresný súd mesta Larnaca

Adresa: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cyprus

Tel.: +357 2480 2721

Fax: +357 2480 2800

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okresný súd mesta Pafos

Adresa: Corner of Neofytou and Nikou Nikolaïdi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus

Tel.: +357 2680 2601

Fax: +357 2630 6395

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okresný súd mesta Famagusta

Adresa: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus

Tel.: (+357) 2373 0950/2374 2075

Fax: (+357) 2374 1904

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Vnútroštátne právo neustanovuje konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu vydanému Najvyšším súdom (Anótato Dikastírio) v danom odvolacom konaní.

Ak sa však proti rozhodnutiu o vykonateľnosti podá sudcovi Najvyššieho súdu návrh o mimoriadny opravný prostriedok (pronomiakó éntalma), proti rozhodnutiu sudcu sa možno odvolať (éfesi) rovnako ako v občianskoprávnom konaní.

Vo všetkých prípadoch možného porušenia ľudských práv možno podať individuálnu sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu.

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Ako sa uvádza v prípade návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti, orgánom, ktorý má právomoc vydávať európske osvedčenia o dedičstve, je príslušný okresný súd (Eparchiakó Dikastírio).

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

Ako opravný prostriedok proti rozhodnutiu vydávajúceho orgánu, t. j. okresného súdu, v súvislosti s vydaním osvedčenia slúži v súlade s občianskym súdnym poriadkom (Thesmoí Politikís Dikonomías) odvolanie na Najvyššom súde.

Najvyšší súd môže vo výnimočných prípadoch udeliť povolenie na vydanie mimoriadneho opravného prostriedku, v takýchto prípadoch sa uplatňujú pravidlá uvedené v predchádzajúcej časti.

Článok 79 - Ustanovenie a následná zmena a doplnenie zoznamu obsahujúceho informácie uvedené v článku 3 ods. 2

Jedinými orgánmi, ktoré vykonávajú funkcie justičného orgánu alebo konajú na základe poverenia justičného orgánu alebo pod kontrolou justičného orgánu sú v súlade s oddielom 13 kapitoly 189 zákona o správe dedičstva tajomníci (protokollitís) všetkých okresných súdov, ak však podmienky spôsobilosti stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia nie sú splnené, tajomník sa nepovažuje za „súd“ v znení nariadenia.

Vzhľadom na vymedzenie pojmu „rozhodnutie“ podľa článku 3 ods. 1 písm. g) nariadenia je jedinou právomocou tajomníka, ktorý spĺňa všetky podmienky stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia, určiť výšku výdavkov na návrhy a konania v súvislosti s dedičskými vecami, pri výkone týchto aktivít tajomník koná ako „súd“ v zmysle nariadenia.

Posledná aktualizácia: 04/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.