Dedičské právo

Česká republika

Autor obsahu
Česká republika

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Česká republika

Rodinné právo – dedičské veci


*povinný údaj

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

V súlade s článkom 45 ods. 1 nariadenia o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti rozhoduje okresný súd (v Prahe obvodný súd, v Brne Mestský súd).

O odvolaní proti rozhodnutiu o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 50 ods. 2 nariadenia rozhoduje krajský súd (v Prahe Mestský súd). Odvolanie sa podáva na súde, ktorého rozhodnutie sa napadá.

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Možno použiť len mimoriadne opravné prostriedky, ktorými sú:

– žaloba pre zmätočnosť

– žaloba na obnovu konania

– dovolanie

Všetky uvedené mimoriadne opravné prostriedky sa podávajú na súde, ktorý rozhodoval o návrhu v prvom stupni.

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Európske osvedčenie o dedičstve vydáva vždy len súd. V prípade, že dedičské konanie ešte prebieha, vydá ho súdny komisár, ktorého súd poveril úkonmi v dedičskom konaní podľa § 100 ods. 1 zákona č. 292/2013 Zb., o osobitných súdnych konaniach.

Ak má byť európske osvedčenie o dedičstve opravené, zmenené alebo zrušené po ukončení dedičského konania, tento úkon súdu nemôže vykonať notár ako súdny komisár, pretože jeho poverenie skončilo – už nie je v postavení súdneho komisára.

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

Krajský súd (v Prahe Mestský súd) rozhoduje o opravnom prostriedku, ktorý bol podaný u notára ako súdneho komisára alebo na okresnom súde, ktorého rozhodnutie sa napadá.

Článok 79 - Ustanovenie a následná zmena a doplnenie zoznamu obsahujúceho informácie uvedené v článku 3 ods. 2

Podľa § 100 ods. 1 zákona č. 292/2013 Zb. o osobitných súdnych konaniach, vykonáva úkony súdu prvého stupňa v dedičskom konaní v postavení súdneho komisára notár, ktorého tým súd poveril, pokiaľ nie je stanovené inak.

Posledná aktualizácia: 09/05/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.