Dedičské právo

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Estónsko

Rodinné právo – dedičské veci


*povinný údaj

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

V Estónsku majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 nariadenia okresné súdy. V Estónsku existujú štyri okresné súdy: okresné súdy v Harju, Pärnu, Tartu a Viru. Kontaktné údaje okresných súdov sú dostupné na ich webových stránkach.

V Estónsku majú právomoc rozhodovať o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 50 ods. 2 nariadenia oblastné súdy: V Estónsku existujú dva oblastné súdy: oblastné súdy v mestách Tallinn a Tartu. Kontaktné údaje oblastných súdov sú dostupné na ich webových stránkach.

Opravné prostriedky sa oblastným súdom podávajú prostredníctvom okresného súdu, ktorého rozhodnutie je v opravnom prostriedku napadnuté.

Ako súd druhého stupňa rozhoduje oblastný súd v meste Tallinn o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných súdov v mestách Harju a Pärnu. Ako súd druhého stupňa rozhoduje oblastný súd v meste Tartu o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných súdov v Tartu a Viru.

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

V Estónsku sú takéto konania v právomoci Najvyššieho súdu. Rozhodnutie oblastného súdu možno napadnúť prostredníctvom podania opravného prostriedku na Najvyšší súd. Opravný prostriedok proti súdnemu rozhodnutiu môže byť založený iba na skutočnosti, že oblastný súd pri vynášaní nálezu nesprávne uplatnil ustanovenie hmotného práva alebo bolo vážnym spôsobom porušené ustanovenie procesného práva, pričom táto skutočnosť by mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie súdu.

Kontaktné údaje Najvyššieho súdu sú dostupné na jeho webových stránkach.

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

V Estónsku vydávajú európsky certifikát o dedičstve v súlade s článkom 64 nariadenia notári. Aktuálne kontaktné údaje všetkých notárov v Estónsku sú k dispozícii na webových stránkach Notárskej komory alebo prostredníctvom funkcie Vyhľadať notára

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

V Estónsku sú takéto konania v právomoci okresných súdov.

Európske osvedčenie o dedičstve vydané notárom sa môže napadnúť podaním návrhu na okresnom súde, v právomoci ktorého má sídlo notár vydávajúci európske osvedčenie o dedičstve. Okresný súd vydá súdne rozhodnutie týkajúce sa návrhu.

Proti rozhodnutiu okresného súdu sa možno odvolať na oblastnom súde a proti rozhodnutiu oblastného súdu o opravnom prostriedku sa možno odvolať na Najvyššom súde.

Článok 79 - Ustanovenie a následná zmena a doplnenie zoznamu obsahujúceho informácie uvedené v článku 3 ods. 2

V Estónsku takéto orgány neexistujú.

Posledná aktualizácia: 29/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.