Dedičské právo

Fínsko

Autor obsahu
Fínsko

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Vyhlásenie vykonateľnosti:

Okresný súd

Kontaktné údaje: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/karajaoikeudet.html

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam okresného súdu:

Odvolací súd

Kontaktné údaje: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/hovioikeudet.html

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Najvyšší súd

Kontaktné údaje: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Opravný prostriedok uvedený v článku 51 nariadenia je opravným prostriedkom na Najvyšší súd, v prípade rozhodnutia o prípustnosti (Hlava 30, § 1 až 3 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Osvedčenie vydáva:

Agentúra pre digitálne služby a služby v oblasti údajov o obyvateľstve

Lintulahdenkuja 2

FI – 00530 Helsinki

Telefón: +358 295539099

E-mail: perintotodistus@ddv.fi

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

O opravných prostriedkoch rozhoduje:

Správny súd Helsinki (Helsingin hallinto-oikeus)

Radanrakentajantie 5

FI – 00520 Helsinki

Služby zákazníkom/vedúci súdnej kancelárie: +358 295642069

Fax: +358 295645079

E-mail: helsinki.hao@oikeus.fi

Článok 79 - Ustanovenie a následná zmena a doplnenie zoznamu obsahujúceho informácie uvedené v článku 3 ods. 2

Súdom vymenovaný vykonávateľ

Posledná aktualizácia: 14/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.