Dedičské právo

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Francúzsko

Rodinné právo – dedičské veci


*povinný údaj

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Žiadosti uvedené v článku 45 sa podávajú riaditeľovi podateľne súdu prvého stupňa (directeur de greffe du tribunal de grande instance) podľa článkov 509-1, 509-2 a 509-3 Občianskeho súdneho poriadku, ak sa žiadosť týka rozhodnutia alebo súdneho zmieru, a predsedovi notárskej komory (président de la chambre des notaires), alebo v prípade jeho neprítomnosti či zaneprázdnenosti jeho zástupcovi, ak sa žiadosť týka verejnej listiny.

Opravný prostriedok podľa článku 50 ods. 2 sa predkladá predsedovi súdu prvého stupňa (článok 509-9 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Konečné rozhodnutie predsedu súdu prvého stupňa možno napadnúť len prostredníctvom podania kasačného opravného prostriedku.

Dôvody pre podanie kasačného opravného prostriedku sú rôzne (porušenie zákona, prekročenie právomoci, nepríslušnosť súdu, nedostatočný právny základ, nedostatočné odôvodnenia, protichodné rozhodnutia), ale majú spoločné to, že sudcom je posúdené len uplatnenie zákona. Kasačný súd (Cour de cassation) tak overí, že rozhodnutie, ktoré preskúmava, neporušuje zákon a nie je v rozpore s právnymi predpismi, nerozhoduje však o skutkových otázkach.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Európske osvedčenie o dedičstve vydá notár.

Najvyššia notárska rada je orgánom, ktorý má na starosti organizáciu notárstva vo Francúzsku.

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

Kontakt: http://www.notaires.fr/fr

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Opravné prostriedky podľa článku 72 môžu byť predložené predsedovi súdu prvého stupňa, do územnej príslušnosti ktorého patrí daná notárska kancelária (článok 1381-4 Občianskeho súdneho poriadku).

Tento opravný prostriedok je možné uplatniť do pätnástich dní od predloženia alebo oznámenia overenej kópie európskeho osvedčenia o dedičstve alebo od prevzatia rozhodnutia týkajúceho sa európskeho osvedčenia o dedičstve.

Konečné rozhodnutie o žiadosti vynáša predseda súdu prvého stupňa. Vypočutí alebo predvolaní sú navrhovateľ, notár, ktorý akt vydal, a prípadne žiadateľ o európske osvedčenie o dedičstve, ak nie je navrhovateľom. Notár je o rozhodnutí informovaný.

Ak predseda súdu nariadi vydanie, opravu nebo zmenu osvedčenia, môže tak vykonať sám, alebo k tomu môže vyzvať notára.

Ak nariadi stiahnutie alebo pozastavenie účinkov európskeho osvedčenia o dedičstve, notár o tom bezodkladne informuje všetky osoby, ktorým boli vydané overené kópie osvedčenia. Počas obdobia pozastavenia účinkov osvedčenia nie je možné vydať žiadne jeho kópie.

Článok 79 - Ustanovenie a následná zmena a doplnenie zoznamu obsahujúceho informácie uvedené v článku 3 ods. 2

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 07/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.