Dedičské právo

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

– Krajský súd (Landgericht)

– Vyšší krajský súd (Oberlandesgericht)

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Opravný prostriedok (Rechtsbeschwerde)

– Spolkový súdny dvor [Bundesgerichtshof - BGH]

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

  • Miestny súd (Amtsgericht)
  • Baden-Wurttemberg: Amtsnotariat

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

– Vyšší krajský súd (Oberlandesgericht)

Odvolanie musí byť podané v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď bola osoba, ktorá je oprávnená podať odvolanie, informovaná o rozhodnutí.Ak má osoba obvyklý pobyt v zahraničí, je toto obdobie predĺžené na dva mesiace.Odvolanie sa musí podať písomne alebo vo forme ústneho vyhlásenia zaznamenaného písomne na súde a môže podliehať skúmaniu právnych a skutkových okolností.Opravný prostriedok je automaticky postúpený vyššiemu krajskému súdu.Vyšší krajský súd môže o prípade rozhodnúť sám alebo ho vrátiť nižšiemu súdu, ktorému nariadi, aby rozhodol vzhľadom na stanovisko vyššieho krajského súdu.

Článok 79 - Ustanovenie a následná zmena a doplnenie zoznamu obsahujúceho informácie uvedené v článku 3 ods. 2

Neuplatňuje sa

Posledná aktualizácia: 08/07/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.