Dedičské právo

Grécko

Autor obsahu
Grécko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Grécko

Rodinné právo – dedičské veci


*povinný údaj

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 má samosudca súdu prvého stupňa [Μονομελές Πρωτοδικείο] okresu, v ktorom má strana, proti ktorej je vyhlásenie vykonateľnosti navrhnuté, svoje bydlisko, v prípade, že nemá bydlisko, tak jej miesto pobytu, ak nemá miesto pobytu, tak je príslušným samosudca súdu prvého stupňa hlavného mesta krajiny (článku 905 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Rozhodovať o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v súlade s článkom 45 ods. 1, je samosudca odvolacieho súdu [Μονομελές Εφετείο], ktorému podlieha samosudca súdu prvého stupňa rozhodujúci o návrhu.

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Najvyšší súd [Άρειος Πάγος] preskúmava rozhodnutia vydané vo veci opravných prostriedkov v súlade s článkom 51 (samosudca odvolacieho súdu) na základe kasačného opravného prostriedku.

Vykonateľnosť vyhlasuje samosudca súdu prvého stupňa v konaní ex parte (články 740 až 781 Občianskeho súdneho poriadku).

O opravnom prostriedku proti vyššie uvedeným rozhodnutiam rozhoduje samosudca odvolacieho súdu v kontradiktórnom konaní (článok 524 Občianskeho súdneho poriadku).

Toto rozhodnutie môže byť zrušené z dôvodov uvedených v článku 559 Občianskeho súdneho poriadku.

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Okresný občianskoprávny súd [Ειρηνοδικείο] okresu, v ktorom mal zosnulý svoje bydlisko v čase úmrtia, v prípade, že nemal bydlisko, tak jeho miesto pobytu, ak nemal miesto pobytu, tak je príslušným okresný občianskoprávny súd hlavného mesta krajiny (články 30 a 810 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

A. Proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva osvedčenie o dedičstve podľa článku 72 ods. 1 nariadenia je možné podať opravný prostriedok na súd prvého stupňa [Πολυμελούς Πρωτοδικείου] okresu, v ktorom sa nachádza okresný občianskoprávny súd (článok 824 ods. 1 v spojení s odsekom 18 Občianskeho súdneho poriadku).

B. Rozhodnutie o stiahnutí osvedčenia alebo vyhlásení za neplatné alebo zmene alebo zrušení možno napadnúť (podľa článkov 71 a 73 ods. 1 písm. a) nariadenia len prostredníctvom námietky tretej strany na súde pre dedičské konania, ktorým je okresný občianskoprávny súd okresu [Ειρηνοδικείο], v ktorom mal zosnulý svoje bydlisko v čase úmrtia, v prípade, že nemal bydlisko, tak jeho miesto pobytu, ak nemal miesto pobytu, tak je príslušným okresný občianskoprávny súd hlavného mesta krajiny (články 823 a 824 Občianskeho súdneho poriadku v spojení s článkom 1965 Občianskeho zákonníka).

Odvolacie konania (uvedené v písmene A) sa upravujú v článkoch 495 až 500 a 511 až 537 Občianskeho súdneho poriadku.

Námietky tretej strany (uvedené v písmene B) sa upravujú v článkoch 583 až 590 Občianskeho súdneho poriadku.

Článok 79 - Ustanovenie a následná zmena a doplnenie zoznamu obsahujúceho informácie uvedené v článku 3 ods. 2

Notári sú právnymi odborníkmi s právomocou konať v dedičských veciach.

Notári konajú pod kontrolou justičného orgánu (prokurátor na súde prvého stupňa – Εισαγγελέα Πρωτοδικών).

Notári sú neplatení štátni úradníci, ktorým bola udelená právomoc vypracúvať úradne osvedčené verejné listiny, výhodou ktorých je vyššia dôkazná hodnota, určenie lehoty a vykonateľnosť.

Pri výkone svojich povinností a v súlade s právom zastávajú notári záujmy štátu, ako aj záujmy jednotlivých strán, poskytujú právnu istotu zúčastneným subjektom ako právnici s vysokým stupňom odbornej prípravy, ktorí konajú nestranne a zabraňujú potenciálnym sporom.

Vzhľadom na charakteristiky notárov a aktov a dokumentov, ktoré vypracúvajú, zohrávajú notári aktívnu a účinnú úlohu v preventívnom súdnictve, keďže bránia práva všetkých, ktorí sa na nich obrátia.

Posledná aktualizácia: 11/01/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.