Dedičské právo

Maďarsko

Autor obsahu
Maďarsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Maďarsko

Rodinné právo – dedičské veci


*povinný údaj

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Okresný súd v mieste sídla krajského súdu; v Budapešti Ústredný obvodný súd v Bude; o odvolaniach rozhodujú krajské súdy, v Budapešti Krajský súd hlavného mesta (názvy a adresy súdov).

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

O žiadostiach o preskúmanie rozhoduje v súdnych preskúmaniach Kúria Maďarska (Najvyšší súd).

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Právomoc vydať osvedčenie majú:

– podľa článku 3 ods. 2: okresné súdy

– iné orgány s právomocou v dedičských veciach podľa vnútroštátneho práva: notári v oblasti občianskeho práva

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

O opravnom prostriedku rozhodujú krajské súdy, v Budapešti Krajský súd hlavného mesta (názvy a adresy súdov).

Článok 79 - Ustanovenie a následná zmena a doplnenie zoznamu obsahujúceho informácie uvedené v článku 3 ods. 2

Notári v oblasti občianskeho práva sa v Maďarsku považujú za „iné orgány a odborníkov v oblasti práva“.

Posledná aktualizácia: 28/05/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.